Beleidskader Recreatie en Toerisme in Zuidoost Drenthe


Regionale samenwerking tussen Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen

De VVD kan zich vinden in de beleidskader Recreatie & Toerisme. Het is een goed doordacht document, waarbij er geluisterd is naar de markt.

Toeristen trekken zich inderdaad niets van gemeentegrenzen aan en dat het college ervoor kiest om ook op het gebied van Recreatie en Toerisme meer samen te gaan werken met Borger-Odoorn en Emmen is voor de VVD op zich een logische stap. Uiteraard wel met behoud van een lokale invulling.

Op deze wijze kan synergie ontstaan. Ik zeg bewust kan, want in een samenwerking met meerdere gemeenten, waarbij dus meer overlegd moet worden en een bepaalde organisatiestructuur tot stand gebracht wordt, schuilt ook het gevaar dat deze niet meer efficiënt werkt.

Schaalvergroting leidt niet altijd tot efficiency en het goed besteden van de gelden. Het verleden heeft dit laten zien door de diverse faillissementen op dit terrein (provinciale VVV, NNBT). De VVD vraagt hier nadrukkelijk de aandacht voor.

Desalniettemin kan de VVD zich vinden in de keuze om te gaan werken met een ontwikkelagenda, om zo een organische groei van de samenwerking mogelijk te maken.

Voor wat betreft de evenementen. Er bestaan al diverse databases. Zorg er voor dat er één centrale (Drents) database (Marketing Drenthe) komt en ga niet opnieuw het wiel uitvinden, maar verbeter dat wat er is. Graag verneemt de VVD hoe de wethouder dit ziet.

Het is goed dat de gemeente erkent dat een goede regie van uiterst belang is in deze. Ondernemers ervaren een wir war aan organisaties en initiatieven en zien soms door de bomen het bos niet meer. Zij zitten niet te wachten op nog meer overleg en afstemming.

Wethouder, de VVD mist in dit stuk concrete ambities. Het ecorys rapport biedt een mooie nulmeting aan. Graag verneemt de VVD de concrete doelstelling op het gebied van toename van het aantal overnachtingen, de bestedingen en werkgelegenheid en ziet graag een financiële vertaalslag van deze bestuurlijke samenwerking tegemoet.