Begroting

De VVD toonde zich tijdens de begrotingsbehandeling blij, dat veel van de vorig jaar ingediende amendementen en moties alsnog is overgenomen door het college.

De VVD toonde zich tijdens de begrotingsbehandeling blij, dat veel van de vorig jaar ingediende amendementen en moties alsnog is overgenomen door het college.


‘Vorig jaar werden deze moties en amendementen door andere partijen ‘een diarree aan moties’ en ‘een ratjetoe’ aan voorstellen genoemd. Gelukkig neemt het college die dit jaar ter harte’, aldus fractievoorzitter Laurent Zeegers.


Groenonderhoud

Groenonderhoud was één van de speerpunten. Het college wil de verlaging van het budget voor groenonderhoud niet doorvoeren, omdat de collegeleden willen dat de entree van dorpen en wijken een fraai aanzicht moeten hebben. Het komt de VVD voor dat het college alleen de voorkant van het huis wil schilderen. De VVD pleitte ervoor het groenonderhoud naar een hoger niveau te tillen.


Stimuleringsfonds

De dekking ervoor vindt de VVD in het stimuleringsfonds. Wij vinden, aldus de VVD, dat het stimuleringsfonds na de aanpassingen, gaat lijken op de subsidieregeling zoals die in het verleden gold. De VVD vindt, dat initiatieven van inwoners op basis van de plannen moeten worden gehonoreerd en niet op basis van beschikbare budgetten. De VVD vindt, dat het bedrag van 750.000 euro vanaf 2018 fors kan worden verlaagd ten behoeve van de groenvoorziening.


Wegen en bibliotheek

De VVD juicht het voorstel om voor het onderhoud van wegen met 300.00 euro structureel te verhogen toe.

Ook is de VVD het eens met verhoging van de subsidie voor de bibliotheken vanaf 2017 met 100.000 euro per jaar.


Vierkant voor Werk

Daarnaast zijn wij het eens met een bestemmingsreserve van 2 miljoen euro voor Vierkant voor Werk. Regionale samenwerking is, om een aantrekkelijke arbeidsmarktregio te blijven nodig. Er is voldoende potentieel. Wel blijven wij het jammer vinden, dat de provincie Overijssel geen geldelijke steun aan dit project geeft. Bij het vernieuwende karakter en de stimulering van het ondernemen hoort een inspirerende overheid die ondernemers de ruimte geeft om te kunnen ondernemen en te investeren. Per slot van rekening creëren zij de banen en niet de overheid. Wij pleiten er dan ook voor om structureel een bedrag voor Vierkant voor Werk op te nemen.


Daarbij komt het sociaal domein om de hoek kijken. Een groot deel van Vierkant voor Werk bestaat uit uitvoering van het sociaal domein. Het overschot ervan kan worden benut voor reserve van Vierkant van Werk.


Lokale lastendruk

De VVD vindt het een goede zaak, dat het college voorstelt inwoners te ontzien wat betreft lokale lastendruk. Gemiddeld gezien is er geen stijging van de lokale lastendruk, maar nog steeds is er een forse verhoging van de ozb, uitstijgend boven het maximaal landelijk percentage van 3 procent. De VVD ging dan ook, net als andere partijen, akkoord met een motie om de opbrengst van de onroerendezaakbelasting vanaf 2017 met 220.000 euro omlaag te brengen om de stijging van de lokale lastendruk te beperken.


Ontsluiting

De VVD breekt een lans voor de mogelijkheid om de ontsluiting van de noordelijke regio van de gemeente te verbeteren. Wij zijn blij met de verbreding van de N34 tussen Coevorden-Noord en Emmen. Wij verzoeken het college om zich hard te maken voor een verdubbeling van de Frieslandroute tussen Emmen en Beilen bij de provincie zodat er een ook een betere doorstroming op de N34 bij Gieten kan ontstaan en zo onze inwoners een betere mogelijkheid met Groningen en Friesland komt.


Wij zijn blij met de toezegging dat voor cultuur in Coevorden extra middelen ter beschikking worden gesteld. Daarnaast vragen wij ons af hoe de marketing door ToRECo en de daarbij behorende professionalisering in zijn werk gaat. ToReCo heeft bewezen in moeilijke tijden te kunnen zwemmen, maar dat wil niet zeggen dat deze organisatie opeens verstand van marketing heeft.


Alles in overweging nemende is de VVD tevreden over de voorliggende begroting. Wel vinden wij het taalgebruik en de mogelijkheid om deze begroting papierloos te bestuderen en te verwerken lastig. Het taalgebruik is van een dermate spitsvondigheid en kunde dat wij denken dat het meer tijd heeft gekost deze regels te bedenken dan om die op te schrijven. Schrijf wat er bedoeld wordt en verpak dat niet in verhullende taal.