VVD levert graag bijdrage aan verbetering positie minima

De VVD-fractie heeft in de raadsvergadering van dinsdag 31 januari ingestemd met het beleidsplan Ondersteuning minima 2017-2021. Wel plaatste fractievoorzitter Laurent Zeegers een aantal kritische kanttekeningen. Zo mist de VVD de verbinding met het proces om te bereiken dat mensen uit een lastige situatie komen. Ook vindt de VVD, dat er meer aandacht voor de jeugd moet zijn.

Te veel mensen in de gemeente zitten te lang op het bestaansminimum. De gezondheidssituatie van deze inwoners is vaak slechter dan het gemiddelde. Zowel sociaal als maatschappelijk maar zeker ook op gezondheidsterrein is er veel te winnen als wij deze inwoners perspectief kunnen bieden op een beter bestaan.

Er ontstaat een discussie om te experimenteren met het minimabeleid. Zelfs een basisinkomen wordt genoemd. Dat wijst de VVD Coevorden niet direct af.

Ook eerder heeft de VVD-fractie al gezegd om eens te kijken of voor groepen op een andere wijze ondersteuning kan worden geregeld. Juist groepen die al langere tijd in een redelijk uitzichtloze situatie verkeren, moeten we helpen om er weer iets van te maken en om hun participatie in de samenleving te kunnen vergroten. Wij staan direct klaar om aan een dergelijk experiment onze inzet, ideeën en mankracht  te verlenen.

Kinderen

Daarnaast speelt de kwetsbare positie van kinderen een rol, de staatssecretaris heeft daarvoor 100 miljoen euro extra per jaar uitgetrokken om deze groep te ondersteunen.
Uit uw beleidsnotitie blijkt niet dat extra middelen voor deze groep worden ingezet. De VVD vindt dat een gemiste kans. Onduidelijk blijft of voldoende voor deze groep wordt gedaan of dat extra middelen noodzakelijk zijn. Misschien is het raadzaam om in overleg met scholen vaardigheden aan te bieden om beter te leren omgaan met financiële middelen. Vaak schort het daar nog al eens aan en wordt thuis niet altijd het juiste voorbeeld gegeven.

Belonen

De VVD is blij met het uitgangspunt om maatwerk te leveren. De VVD wil wel middelen inzetten als blijkt dat  verbinding kan worden gemaakt met de mogelijkheden voor een betere en langdurige participatie in de samenleving: als er perspectief is op een betaalde baan of inkomensverbetering.
Juist de mensen die blijk geven van deze grondhouding maar door mogelijkheden niet daartoe in staat zijn, willen wij graag belonen.
Nu is het nog teveel eenrichtingverkeer. Het uitgangspunt is nu, dat men er recht op heeft en dat daarom mogelijkheden worden verstrekt. Prima, maar wij willen pleiten om ondersteuning en maatwerk aan te bieden aan degenen die zich positief ontwikkelen. Indien daarvoor extra middelen nodig zijn, hoort de VVD dat graag.

Raadsvoorstel

Uit het raadsvoorstel blijkt, dat er voor ondersteuning van minima vanaf 2017 in ieder geval 826.600 euro beschikbaar is (de middelen voor: de Doe-Mee-Pas, de Collectieve zorgverzekering en de bijzondere bijstand). Vanuit het rijk komt er vanaf 2017 daarnaast 185.238 euro extra beschikbaar voor armoedebestrijding onder kinderen. Niet bekend hoeveel het maatwerk extra gaat kosten. Het college gaat er vooralsnog vanuit binnen de budgetten te kunnen blijven.