Besluit over synagoge wijkt af van eerder uitgangspunt

Onze fractie heeft vragen gesteld aan wethouder Jan Zwiers over de synagoge in Coevorden. Wij zijn verbaasd, dat we in Coevorden HuisAanHuis moesten lezen, dat de gemeente een overeenkomst heeft gesloten met de Stichting Synagoge Coevorden. Bovendien is de raad niet gekend in de overeenkomst. Inmiddels heeft de wethouder de vragen beantwoord.

Wij stelden de vraag of het eerder niet de bedoeling was om het gebouw over te dragen aan een andere partij.

De wethouder heeft daarop geantwoord, dat de synagoge te koop heeft gestaan toen het nog één geheel was met de voormalige muziekschool. Museum Thijnhof is nu gevestigd in het pand. Gezien de cultuurhistorische waarde is het gebouw nu in de vastgoedvisie opgenomen als bezit. Voor cultureel erfgoed, aldus de wethouder, is een volledig kostendekkende verhuur niet te realiseren. Per object wordt bekeken welke bijdrage vanuit de gebruikers maximaal geleverd kan worden. Binnen de Wet Markt en Overheid is ruimte om af te wijken van een kostendekkend tarief, de synagoge behoort tot de uitzonderingen.


Wij vragen ons af of er niet andere bedragen zijn genoemd als mogelijke huurinkomsten en waarom daarvan wordt afgeweken. De wethouder laat weten, dat de exploitatiekosten vanaf juli 2017 deels voor rekening van Stichting Synagoge Coevorden komen. Zo wil het college toewerken naar een kostendekkende huur.


Het college heeft allerlei mogelijkheden besproken met het stichtingsbestuur, zoals huur, gebruik middels leegstandsbeheer, gezamenlijke huur met andere partijen en een geleidelijke opbouw naar een meer kostendekkende gebruiksvergoeding. De stichting gaf daarbij steeds aan, dat zij niet in staat was (een deel van) de gemeentelijke instandhoudingskosten voor het pand zelf te verwerven. De stichting gaf aan dat de maximale bijdrage bestaat uit betaling van de kosten van de nutsvoorzieningen vanaf 1 juli 2017.


De wethouder liet weten, dat de raad niet gekend is in de overeenkomst, omdat de verhuur en ingebruikgeving van het pand is dergelijke zaken zijn overgedragen aan het college.


De komende vijf jaar mag Stichting Synagoge Coevorden het gebouw van de voormalige synagoge en rabbihuis aan de Kerkstraat 36 in Coevorden om niet gebruiken. Het onderhoud van het interieur komt voor rekening van de stichting terwijl de gemeente zorgt voor de buitenzijde. De stichting is druk bezig met de financiering en benadert fondsen om de restauratie te kunnen bekostigen.