Bijdrage VVD kaderbrief 2017 Gemeente Coevorden

Voorzitter,

Voor ons ligt de kaderbrief 2018 ter bespreking. Het eerste document in een nieuwe cyclus voor 2018.

Uit het jaarverslag 2016 blijkt dat de wethouder financiën de zaakjes netjes op orde heeft. Er blijf erg veel geld over en de kas is goed gevuld volgens de stresstest. Niet gek natuurlijk als je afgelopen 8 jaren fors hebt afgeboekt en voor ruim 12 miljoen structureel hebt omgebogen.

Ook landelijk lijkt het erop dat de financiële bezuinigingen en ombuigingen resultaat hebben, de doorwerking hiervan op gemeentelijk niveau geeft volgens de meicirculaire een beter uitgangspositie dan de afgelopen jaren.

Het is te hopen voor de wethouder dat hij niet dezelfde gang maakt als de minister van Financiën van de PvdA! Hij heeft alom respect afgedwongen maar eindigt met grote waarschijnlijkheid gewoon in de oppositiebankjes.

Wat betreft de kaderbrief het volgende: u, als college, wil om de jaren 2020 en 2021 sluitend te krijgen o.a. dekking zoeken in budgetten voor het sociaal domein. Iets dat wij al jaren hebben geroepen en ook uit het jaarverslag 2016 blijk dat u fors in dit domein overhoudt.

U heeft dit altijd als incidenteel voordeel weg geboekt maar u schuift langzaam.

Het risico dat wij in dit domein lopen is wat ons betreft voldoende afgedekt.

Bezuinigen

Voorzitter, er zijn in de afgelopen bestuursperiode forse bezuinigingen doorgevoerd.

U weet dat wij als VVD vanaf het begin een andere insteek hadden gekozen om deze bezuinigingen te realiseren. Ik herinner u aan de lezing van Hoogleraar Humanistiek mevrouw Tonkens van enige jaren geleden, die onderzoek gedaan heeft naar de particpatiebereidheid van inwoners.

De moties en amendementen die wij hiervoor de afgelopen jaren hebben ingediend zijn echter niet overgenomen. Nu aan het eind van uw bestuursperiode kunnen wij constateren dat bijna alle moties en amendementen in meer of minder afgezwakte vorm zijn overgenomen door de coalitie partijen

Ook nu ligt er een motie voor van de coalitie, die wij in een in eerder stadium hebben ingediend over de OZB. Wij zullen deze motie natuurlijk ondersteunen. Helaas heeft u wel teveel uit de zakken van de huiseigenaren gehaald en daar niets mee gedaan, althans het voorzichtig op de bank gezet.

Groenonderhoud

Er resteert nog een motie: namelijk het groenonderhoud. U heeft hierop fors bezuinig. In onze ogen teveel en daardoor is het aanzien van de dorpen en wijken achteruitgegaan. Iets wat de inwoners niet hebben verdiend. U zult begrijpen dat wij bij de begroting wederom met het verzoek zullen komen om de groenvoorziening een impuls te geven.

Als college heeft u flink ingezet op samen met de inwoners aan de slag te gaan. Op velerlei gebied heeft u daartoe aanzetten gedaan en bent u actief geweest. Inderdaad heeft u de bevolking op sommige onderdelen en trajecten hun verantwoordelijkheid laten nemen.

De dorpen en wijkenvisies zijn daar een goed voorbeeld van.

Stimuleringsfonds

Ook het stimuleringsfonds heeft u bedacht om op een andere wijze dorpen en wijken actief te krijgen. In onze ogen mooie initiatieven en gelukkig zijn ze fors bijgesteld in de afgelopen periode, maar wat was er toch mis mee om onderbouwde subsidie verzoeken uit de samenleving te honoreren.

Nu volgen de plannen het geld, terwijl het in onze ogen andersom dient te zijn. Laat onverlet dat er leuke ideeën zijn ontwikkeld, maar in onze ogen met veel schade aan reeds bestaande initiatieven. Het is dan ook duidelijk dat de inwoners niet geheel tevreden zijn met uw inzet: Zie ook de indicatoren genoemd in het jaarverslag: wat doet uw gemeente: is gedaald van 6.4 naar 6,1, woon- en leefklimaat van 6,4 naar 6,2, de relatie tussen burger en gemeente is van 6,2 naar 5,7 gegaan en de dienstverlening van een 7,0 naar een 6,3.

Uw inzet is om hiermee door te gaan, als ik uw kaderbrief lees. De VVD zal bij de begroting met een voorstel komen om de dorpen en wijken op een andere wijze financieel te ondersteunen dan de manier waarop dat nu gebeurt. Wij hopen dan dat de rapportcijfers een wending zullen maken. Overigens kan dit budgettair neutraal gebeuren door te schuiven in het stimuleringsfonds,

Sociaal Domein

Wat betreft het sociaal domein bent u anders dan uw taal op de verbindend toer veel minder gericht op de kracht van de samenleving. U zet zonder taakstelling de budgetten voor het sociaal domein in. Wij hebben altijd gepleit deze taakstellend in te zetten en bij overschrijding met een onderbouwing te komen.

Natuurlijk worden de budgetten structureel verlaagd, maar de inzet die gepleegd wordt en uw beleid moeten in staat zijn deze tekorten op te vangen. Ook de andere ketenpartners zullen in dit traject hun steentje moeten bijdragen en net als de gemeente en haar inwoners gebruik moeten maken van nieuwe technologieën en mogelijkheden.

Wethouder Brink gaf daarvan al een voorbeeld in een interview met het dagblad van het Noorden. Toch schokkend te zien hoe er met middelen wordt omgegaan en welke

ombuigingen we nog kunnen bereiken die daadwerkelijk de inwoners, die de zorg nodig hebben, ten goede komt.

Wethouder we hebben er vertrouwen in dat u dit voortvarend blijft oppakken.

Ontschotting, dichtbij en lokaal moeten voorkomen dat we forse risico’s lopen.

De VVD heeft hierin vertrouwen.

Aan het begin van uw bestuursperiode was er ook een doemscenario dat het sociaal domein volledig ging ontsporen. U leest toch ook de krant was het weerwoord toen wij verkondigden dat dit niet ging gebeuren en dat de kortingen ervoor zorgden dat er meer maatwerk werd geleverd en beter naar kosten werd gekeken.

Nu wij steeds meer inzicht in deze materie krijgen en mogelijk met behulp van proeven op het terrein van ondersteuning, door bv een basisinkomen, worden wat ons betreft de risico’s niet groter.

Wij hebben in de wethouder voor het Sociaal Domen en zijn ambtelijke ondersteuning veel vertrouwen en respect. De wijze waarop zij de afgelopen jaren bezig zijn geweest om de transitie in goede banen te leiden stemt ons hoopvol voor de transformatie die nu komt.

Omgevingswet

De uitgestelde omgevingswet zal ook wat ons betreft een grote rol kunnen gaan spelen in het ontschotte gemeentelijk beleid. Indien daar extra middelen voor nodig zijn, dan kunt u op de VVD rekenen.

Wel dienen deze middelen niet structureel van aard te zijn en binnen enkele jaren worden afgebouwd. Graag zien wij bij de begroting een voorstel hiervoor.

Woonvisie

Wat betreft uw woonvisie vinden wij dat de markt hierin voor een groot deel zijn werk moet doen. Natuurlijk verandert de samenstelling van de bevolking, maar teveel de nadruk leggen op krimp geeft ons het gevoel, dat we als helderziende onze eigen toekomst creëren.

Zet niet teveel op slot en stimuleer financieel niet teveel.

Let erop dat het woon- en leefklimaat gezond is, oftewel goede voorzieningen, aantrekkelijke woonlasten en een bruisend verenigingsleven zijn wat ons betreft betere

stimulansen om inwoners en bedrijven aan te trekken of te behouden dan een beleid dat erop gericht is zoveel mogelijk middelen in kas te hebben.

Onderwijs

Wat betreft de Nieuwe Veste willen wij zeker gezien de toekomstige leerlingenstroom, een veranderd lesklimaat en een betere locatie voor het onderwijs op termijn middelen reserveren om de Nieuwe Veste te verplaatsen naar het centrum.

Het mes snijdt dan aan twee kanten: ten eerste meer levendigheid in de binnenstad en een betere bereikbaarheid voor de regio.

Ook de relatie tussen het onderwijs en bedrijfsleven kan wat ons betreft rekenen op een impuls, al dan niet vanuit de middelen vanuit vierkant voor werk. Een afwachtende houding in deze is wat ons betreft niet nodig.

Voorzitter,

Ik rond af, voor wat betreft de kaderbrief hebben wij niet veel wensen. Slechts het ontzien van de inwoners in hun woonlasten. Deze zijn de afgelopen periode veel te veel gestegen, en steken wij schril af ten opzichte van de andere gemeenten zoals naar voren komt uit de Bench mark.

Daarnaast vinden wij dat de gemeente er is om een verzorgde blik te geven van haar omgeving, de bezuinigingen op het groen en het wegen onderhoud kunnen wat ons betreft op structureel meer geld rekenen.

Daarnaast is de VVD van mening dat we de inwoners in de vorm van de verenigingen, wijken en dorpen teveel op afstand hebben gezet en wij zullen dan ook bij de begroting pleiten voor een andere inzet van de middelen in het stimuleringsfonds.

Ik wil de wethouder Financiën en zijn ambtelijke staf danken voor de heldere wijze waarop de kaderbrief is opgesteld en ons een inzicht wordt gegeven van de wijze waarop u in 2018 denkt om te gaan met de inzet van de financiën.

Het gaat de gemeente Coevorden goed, nu nog haar inwoners!

Laurent Zeegers

Fractievoorzitter VVD Coevorden