Begroting 2015

Bij het ontbinden van voorzieningen en het belasten van de burger past niet de slogan Coevorden verbindt!

Geachte Voorzitter, leden van de raad,

Voor ons ligt de begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018. 

Na de perspectiefnota bevat deze begroting geen grote verrassingen meer.

Schokkend is te zien hoe weinig is gedaan met constructieve opmerkingen vanuit de raad en de samenleving. 

De VVD fractie heeft altijd gestaan voor een gezond financieel beleid. En dat de begroting sluitend is, doet de VVD dan ook deugt.

De VVD kan zich echter niet vinden in de keuze die het College maakt om tot die sluitende begroting te komen. 

De VVD kiest voor een hele andere koers, met de nadruk op Economie. Een goed draaiende economie is een randvoorwaarde voor veel andere zaken. Juist in economische zwaar weer, moet een gemeente anticyclisch werken en hierin juist investeren en faciliteren. En al helemaal niet op bezuinigen! 

In een tijd, waarin veel ondernemers moeite hebben het hoofd boven water te houden, verwacht u van ondernemend Coevorden dat zij meer zullen bijdragen om culturele activiteiten en evenementen in stand te houden. U realiseert zich niet hoeveel zij nu al bijdragen, hetzij in financiële zin hetzij in mankracht om dit soort activiteiten te organiseren!

En dat geldt ook voor al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor al die prachtige evenementen. Zij moeten juist ondersteund worden! Dit soort evenementen, zoals o.a. het Zuidenveld en de Havendagen, zorgen voor leefbaarheid en samenhorigheid. Het verbindt de mensen, trekt toeristen aan, het maakt een gemeente aantrekkelijk om zich als bedrijf te willen vestigen.

Dat geldt ook voor het blijvend investeren in Geopark De Hondsrug. Een unique selling point van dit gebied. Bijzonder dat u in uw toelichting vorige week aangeeft in 2017 een overweging te willen maken of u de subsidie wilt stopzetten of niet. Hoe zo een overweging?! U heeft hem al ingeboekt voor 2017! Uw intentie is dat u deze stop wilt zetten!

Toerisme is toch een belangrijke economische motor? Laat dit dan ook blijken in de begroting en ga niet structureel korten op de promotie van Coevorden. Ten slotte levert  deze sector middels de toeristenbelasting 9% van de belastingopbrengst op. Daar mag de gemeente dan ook wel wat tegenoverstellen.

En dan de bezuinigingen op de sport. Dat gaat de VVD veel te ver of zoals Raptim in haar brief verwoordt: u maakt misbruik van de kracht van de gemeenschap. Alle sportvereniging snappen dat zij ook een aandeel hebben in de bezuinigingen. Zij hebben echter al heel veel gedaan, de rek is er zo langzamerhand uit en verenigingen worden door deze bezuinigingen bedreigd in hun bestaansrecht.

Het zou een enorme maatschappelijk aderlating zijn als sportverenigingen verdwijnen. En wat weg is, komt niet meer terug! Investeren in sport en bewegen is een investering in de toekomst. De VVD is daarom ook van mening dat de gemeente Coevorden sport zoveel mogelijk moet stimuleren, zodat het voor iedereen toegankelijk is en blijft!.

In onze optiek overvraagt u met deze begroting de maatschappij!

Wel is de mening van de VVD dat u in gesprek moet gaan met een  viertal  sportverenigingen die vanwege langlopende contracten niet mee doen in de bezuinigingsronde.

Deze 4 verenigingen ontvangen voor beheervergoeding gezamenlijk € 124.276,-- , oftewel gemiddeld € 31.069,-- (waarvan 1 vereniging zelfs € 57.843,--). Het kan niet waar zijn, dat deze 4 verenigingen niet mee doen in de bezuinigingsronde. Beseffende dat de andere verenigingen gemiddeld € 4.100,-- ontvangen.

Alleen al uit maatschappelijke overwegingen zouden deze verenigingen zich achter de oren moeten krabben of zij wel maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Immers door deze afspraken moeten andere sportverenigingen flink bloeden. Hier is absoluut sprake van onevenredige bevoordeling.

En dan de bezuinigingen op de speellocaties. Het kunnen buitenspelen is voor kinderen voor hun ontwikkeling erg belangrijk. Speeltuinen zijn dan ook gewild en worden in onze gemeente goed benut. Het draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk. De veiligheidseisen aan deze attributen nemen behoorlijk toe. Zonder gemeentelijke bijdrage wordt het voor verenigingen erg moeilijk deze in stand te houden. De VVD wil daarom ook niet dat de subsidie op de speellocaties wordt wegbezuinigd.

Ook de bibliotheken legt u wederom een extra bezuiniging op. Zij hebben in de afgelopen jaren al flink bezuinigd. De VVD heeft respect waarop dit bestuur, ook op vrijwillige basis, continu probeert aan de eisen van de gemeente te voldoen. Zij komen met gedegen en weloverwogen plannen. Maar eens houdt het op en dat punt is nu bereikt! De VVD vindt, mede gezien het feit dat Schoonoord aangemerkt is als achterstandsgebied voor wat betreft lezen en ontwikkeling, dat ook deze bibliotheek geopend moet blijven.

Daarnaast zijn wij van mening dat de forse OZB verhoging van de baan moet. We vragen al genoeg van de inwoners om mee te doen om de dorpen en wijken leefbaar te houden en dan worden zij middels deze verhoging ook nog eens gestraft voor hun inspanningen.

En voor dat u gaat roepen, lekker gemakkelijk om als oppositie cadeautjes uit te delen, denken wij het voorafgaande ook te kunnen financieren. Simpelweg omdat wij andere keuzes maken. Immers de VVD is ook voor een solide, sluitende meerjarenbegroting.

Bijna de helft van de begroting (46,7 %) van Coevorden wordt besteed aan het Sociale Domein. Hierin zitten 1,3 miljoen euro aan bovenwettelijke taken. De VVD vindt dat de gemeente zich moet beperken tot haar wettelijke taken. Door de bovenwettelijke taken te schrappen kunnen de forse bezuinigingen op sport en cultuur verzacht worden.

De landelijke overheid heeft de gemeente een budget meegegeven en daarmee moet het beleid handen en voeten worden gegeven. Binnen die kaders moet de gemeente het zien te doen.

Sterker nog, de VVD vindt dat de gemeente 80% van het landelijk budget als taakstellend moet houden, en de andere 20% in de algemene reserve.

Het is voor de VVD onbegrijpelijk dat ondanks diverse toezeggingen, het college nog steeds niet beschikt over de juiste aantallen en zorgvragers, waaronder het PGB. En mocht het College die 20% alsnog nodig hebben voor het Sociale Domein, dan moet het College met een goed onderbouwd plan komen. De VVD zal hier dan haar steun aan geven. Tevens houdt dan de raad haar controle en budgetrecht in stand.

Overigens wil de VVD hierbij de ambtelijke organisatie complimenteren met de forse inspanningen die zij hebben verricht om deze grote operatie op tijd klaar te krijgen.

En dan nog de Doe Mee pas. Wat de VVD betreft mag deze afgeschaft worden. De opzet hiervan werkt niet. Immers mensen die het echt nodig hebben, zullen deze pas puur uit schaamte niet aanvragen. Je wilt toch niet te koop staan dat je een beroep op een dergelijke pas moet doen?! Daar helpt het nog meer bekend maken van de pas, zoals de PvdA pleit, niets aan. De VVD ziet wat dat betreft veel meer heil in het Rudi Zwols Fonds, die door haar anonimiteit veel en de juiste doelgroep bereikt.

In onze optiek richt deze begroting een enorme maatschappelijke, onherstelbare schade aan. Hierbij willen wij de lezing aanhalen die Evelien Tonkens (hoogleraar Burgerschap, voormalig Groen Links 2e Kamerlid en nu PvdA-lid) op 3 november jl. heeft gehouden in de Rode Hoed.

Zij pleit ervoor, net als de VVD, om de algemeen maatschappelijke functies in stand te houden. Zonder het draagvlak bij  inwoners is men niet bereid de participatie-samenleving vorm te gaven. Sterker nog men keert zich ervan af.

Uit onderzoek blijkt dat deze manier van besturen zeer kwetsbaar is, want wat gebeurt er als de inwoner afhaakt?

De VVD kiest er dan ook voor de inwoners te laten aanhaken en Coevorden mee te nemen in de groei, die deze mooie gemeente verdient. Wij gaan niet betalen voor afbraak , maar voor opbouw!

Naast het niet inzetten van bovenwettelijke taken, zijn de inkomsten aan toeristenbelasting te voorzichtig ingeschat. Op basis van de cijfers van 2013 is het reëel hiervoor een extra opbrengst van € 100.000 op te nemen.

Ook wil de VVD geen geld beschikbaar stellen voor het Stimuleringsfonds Dorpen en wijken.

Oftewel voorzitter:

Samengevat:

De VVD wil de forse bezuinigen op sport, cultuur en bibliotheek afwentelen en geen extra verhoging van 2,5%  op de OZB door het niet inzetten van 1,3 miljoen euro bovenwettelijke uitgaven in het sociale domein en het niet invoeren van het stimuleringsfonds Dorpen en wijken, en €100.000,-- extra inkomsten uit de  toeristenbelasting halen. 

Voorzitter, de VVD kan niet anders dan het volgende concluderen:

Bij het ontbinden van voorzieningen en het belasten van de burger past niet de slogan Coevorden verbindt!

Beste raadsleden, de voorliggende begroting is een voorstel van het College.

De gemeenteraad is nu aan zet. Het is aan ons of wij deze begroting op deze wijze  accepteren of niet. Zoals u begrijpt, accepteert de VVD deze begroting niet! Gaat u mee met het College of kunnen wij elkaar geheel of op onderdelen vinden?

Irma IJdens-Talens
Secretaris van de fractie