VVD FRACTIE: PERSPECTIEFNOTA 2015 DOET NOGAL WAT STOF OPWAAIEN

De vakantieperiode is weer voorbij en de VVD fractie in de gemeenteraad is weer met nieuwe energie begonnen. In de laatste vergadering voor de vakantie is door het college de perspectiefnota aan de raad aangeboden. Deze nota heeft nogal wat stof doen opwaaien.


Allereerst wordt er fors bezuinigd. In 2015 al voor 3,6 miljoen euro. Dit gaat ten koste van een hoop verenigingen en instellingen. De kaasschaaf methode wordt terecht niet meer gehanteerd, daarvoor in de plaats wordt er verbonden. Het college heeft de mond vol van verbinden en zachte landingen van het nieuwe beleid. De inwoners krijgen het voor het zeggen en de gemeente is daarbij een verbindende factor en heeft eigenlijk een stimulerende rol. Hoe één en ander precies uitwerkt is nog onbekend. 

De keuzes worden gemaakt bij de begroting van 2015 en dan volgt de nadere uitwerking. Logisch dat het dus in de dorpen en wijken nog vrij rustig is. Men wacht eerst wel af. Wel bekruipt de VVD fractie het gevoel dat dit college niet weet in welke gemeente men woont en werkt. Vol verbazing is men tijdens de college tour van de afgelopen week erachter gekomen dat deze inwoners van deze gemeente al erg veel zelf doen. Men is erg zuinig met de middelen die door de gemeente ter beschikking worden gesteld. Veel initiatieven blijven dan ook voor het college buiten hun zichtveld en daarom alleen al is deze tour goed. Veel vaker moet de gemeente naar zijn inwoners toe en niet alleen bij dit soort ombuigingsoperaties. Wel met heldere kaders en goed op de hoogte van datgene wat er speelt. Je kunt niet zomaar alles overlaten aan de inwoners zelf. Je zult daarbij kaders en randvoorwaarden moeten stellen en je er dan ook aan houden. Een oud stokpaard komt natuurlijk boven drijven en dat is communicatie. Treffend was daarbij dat bestuurders van dorpen aan het college vragen hoe het zit met bestemmingsplannen in hun regio. Op het antwoord dat deze ter inzage waren gelegd en dat men zienswijzen kon indienen, komt dan toch bij je op waarom deze bestuurders niet even worden geïnformeerd dat e.e.a. ter inzage ligt. Men gist nu maar wat en is net als de overige inwoners niet op de hoogte, men speculeert etc. Als deze mensen je ambassadeurs zijn geef ze dan ook volmondig de rol en communiceer met ze. Draagvlak wordt dan veel beter gecreëerd. Klik hier voor een uitgebreid verslag van de college tour welke op 17 t/m 20 september j.l. heeft plaatsgevonden.

DE VVD fractie begrijpt dat er fors moet worden omgebogen. DE keuzes die hierbij worden gemaakt om het algemene voorzieningen niveau drastisch naar beneden te brengen om de decentralisaties die op de gemeente afkomt te kunnen verwerken, is niet onze keus. Wij zetten in op economie en het handhaven van een adequaat voorzieningen niveau. Ombuigingen in het ambtenarenapparaat en op het sociale domein zijn daarbij onontkoombaar. Versoberingen in deze sector zijn wat ons betreft wel haalbaar. Te lang hebben we deze sectoren ontzien en is er veel geld en middelen gaan zitten in goed bedoelde initiatieven die uiteindelijk nooit goed hebben gewerkt. Ook in deze sector moet gaan gelden dat de inwoners zelf het initiatief nemen en dat de gemeente daarbij ondersteunend is. De leefbaarheid van dorpen en wijken is gebaat bij een energieke bevolking. Het meerdere keren aanpakken van deze inwoners door hogere WOZ belastingen, meer afvalstoffenheffingen, meer gemeentelijke belastingen en minder voorzieningen, terwijl de contributies voor verenigingen fors stijgen en men ook meer vrijwilligerswerk moet doen is wat de VVD betreft geen verbinden maar vervreemden. DE VVD fractie zal proberen bij de begroting vergadering deze accenten terug te laten komen in haar voorstellen.