LIBERAAL PERSPECTIEF

Na de gemeenteraadsverkiezingen is er door de partijen van BBC2014, CDA en PvdA een
coalitieovereenkomst tot stand gekomen, die met veel vertoon werd gepresenteerd en zeker zou leiden
tot een nieuwe manier van besturen.
Een nieuwe bestuursstijl, die als resultaat zou hebben dat inwoners, organisaties en bedrijven invloed
hebben op het beleid en dat dan ook als zodanig zouden ervaren.

Volgens de VVD dus niks nieuws onder de zon. Als volksvertegenwoordiger en/of bestuurder leef je
in de gemeentelijke samenleving en kent die samenleving.
Wat zeker nieuw is zijn de begrippen EVENWICHT EN VERBINDEN!!!!!!!!!!!!!!!!
Misschien dat nog eens duidelijk wordt, wat daar onder wordt verstaan, de bevolking kan er volgens
ons niks mee!!!!

BBC2014 werd de grootste partij in onze gemeenteraad en kreeg het initiatief dat leidde tot dit
coalitieakkoord.

Zeer opvallend in het verkiezingsprogramma van BBC2014 is het programmapunt 2:
De leefbaarheid in de onze dorpen.

De volgende zaken dragen bij aan de leefbaarheid in onze dorpen en buurtschappen
Verkeersveiligheid, maatschappelijke voorzieningen en activiteiten en sportaccommodatie,
bereikbaarheid gemeentelijke en/of publieke diensten, woning(bouw)beleid, scholen en kinderopvang, werkgelegenheid en de waardering van de gemeente voor de inzet door vrijwilligers.

Prioriteit heeft het in stand houden en zo mogelijk versterken van het voorzieningenniveau in het
buitengebied.

Vanwege bezuinigingen van de gemeenten wordt aan burgerparticipatie een sleutelrol toebedeeld.
In het buitengebied van Coevorden is “naoberhulp”en vrijwilligerswerk synoniem voor
‘Burgerparticipatie’ en al zo oud als de weg naar Rome. In plaats van te bezuinigen op voorzieningen die in de verschillende dorpen en buurtschappen met de inzet van veel vrijwilligers in stand worden gehouden moet de gemeente die voorzieningen belonen door tegen de huidige trend in de subsidies te handhaven of zelfs te verhogen.

Blijkbaar heeft BBC2014 geen enkele invloed gehad bij het samenstellen van de zogenaamde perspectiefnota!!!

Als je deze nota leest, dan is er weinig perspectief.
Sterker nog de inwoners staan op een drie- nul achterstand. Meer kosten door verhoging OZB, meer vrijwilligerswerk doen en zelfredzaamheid en dat allemaal met minder voorzieningen.
Deze keuzes zijn niet uit te leggen, zelfs in een tijd dat er bezuinigd moet worden en fors moet worden omgebogen.
Deze perspectiefnota is te vergelijken met het afhakken van de uitgestoken hand van de inwoners om mee te denken over een nieuw stelsel en aanpak van de gemeente naar haar toekomstige status als regisseur van de samenleving.

Weet de VVD dan niet dat er weer fors bezuinigd moet worden?
Natuurlijk weet zij dat wel en wil die bezuinigingen ook realiseren, maar niet door een kaalslag toe te passen onze fraaie gemeente.

Welke gemeente willen wij dan zijn?

De VVD wil dat de gemeente Coevorden een gemeente is waar het goed wonen, werken een recreëren is
Dat betekent dat de VVD gaat voor een goede ontwikkeling van de economie, waaronder industrie, MKB, recreatie en toerisme, sport, cultuur en onderwijs.

Kortom zoals vorig jaar al reeds is aangegeven gaat de VVD-fractie voor het scenario Economie zoals voorgesteld in de takendiscussie.

Het RSP project gaat door
Holwert-Zuid wordt uitgevoerd
Holwert-Midden en het stationsgebied zullen de stad doen stralen.
Het centrumplan zal middels de private markt worden ontwikkeld.

De bezuinigingen, die het college voor heeft met sport, toerisme, kunst en cultuur kunnen wij niet volledig ondersteunen.

Vele sportverenigingen hebben de afgelopen jaren al veel ingeleverd of moeten veel meer inspanning leveren.
Gelukkig beschikken de verenigingen over veel vrijwilligers.
Deze vrijwilligers weten maar al te goed dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid is, maar eens houden de mogelijkheden op.
Dat geldt voor die verenigingen, die geen privatiseringsbijdrage ontvangen. Dat er met de verenigingen gesproken wordt om die bijdragen te halveren, is voor de VVD begrijpelijk.

De zwembaden in Zwinderen en Noord-Sleen ontvangen ieder een bijdrage van €40.000,-- jaarlijks.
Om deze baden in stand te houden, willen wij deze bijdragen handhaven.

De subsidie aan het Zwembad Zweeloo eindigt m.i.v. 1-1-2015.

De VVD heeft ook grote waardering voor het bestuur van zwembad de Swaneburg.
Voordat we met dit bestuur over korting gaan spreken, moet ze eerst de ruimte hebben om de
exploitatie normaal te kunnen uitvoeren. Kortom enige jaren in alle rust exploiteren!!
Wel moet het mogelijk zijn om in de tijd dat de Swaneburg 's zomers dicht is personeel te laten
uitstromen naar de buitenbaden.

Voor wat betreft het toerisme wil het college bezien in hoeverre Toreco gekort kan worden. Toreco zal dan deze korting moeten halen bij de sector zelf.
De VVD is van mening dat deze sector niet belast moet worden.
Dit treft dan vooral de sector waarvoor Toreco haar inzet moet tonen. De grote bedrijven in deze sector maken meestal gebruik van hun eigen marketingvisie.
Via deze sector ontvangen wij ruimschoots toeristenbelasting, waardoor de subsidie aan Toreco gerechtvaardigd blijft.
De vermakelijkheidsbelasting zien wij dan ook niet als een goed dekkingsmiddel, beter is om het aantal toeristen te vergroten en niet de bedrijven belasten.

Theater Hofpoort en het Stedelijke Museum spelen in het culturele leven een belangrijke rol en hebben een bovenregionale uitstraling die met behulp van veel vrijwilligers in stand wordt gehouden.

De VVD is van mening er in samenspraak met het bestuur van de bibliotheek overleg gevoerd moet worden, echter met dan uitgangspunt dat er een subsidie overblijft van €.500.000, -- De bibliotheek
levert volgens de VVD een zeer wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd en daardoor de steun aan het onderwijs.
Ook zijn wij ervan overtuigd dat het bibliotheekbestuur altijd oog heeft voor de ontwikkelingen in het bibliotheekwezen.

Ook is de muzikale vorming een wezenlijk onderdeel van onze samenleving. De VVD wil dan ook dat de HAFABRA-orkesten subsidie blijven ontvangen en dat geldt ook voor ballet en de kunstzinnige vorming op de scholen.

Binnen onze begroting moet daar altijd nog ruimte zijn voor: uitgangspunt €.250.000, -

Voor de culturele activiteiten en evenementen willen wij ruimte houden. Een gemeente zonder steun aan de Havendagen en het Zuidenveld is ondenkbaar. Dat hiervoor een bedrag van €.30.000, -- beschikbaar blijft is normaal. Deze activiteiten zorgen er niet alleen voor dat Coevorden op de kaart blijft, maar ook zeker bijdragen aan de economische bijdrage in die periode. Daarom moet het bedrijfsleven, dat deze inkomsten zeker nodig heeft, niet worden belast met extra bijdragen.

Onderwijs

Sporthalvervoer.
Deze vorm van vervoer wilt u beëindigen. Hoe wilt u dit oplossen?
Ook wilt u de subsidie aan de speellocaties stopzetten. Beëindigen van de leefbaarheid???

Het leerlingenvervoer wilt u ook inperken, door de kinderen eventueel te laten begeleiden in het openbaar vervoer. Op zich een goed voorstel, echter blijven wij van mening dat de veiligheid van het kind prioriteit heeft.

Bestuur en organisatie.

De bezuinigingen die u hier wilt realiseren zijn wat ons betreft aan de (te) lage kant.
Wij zijn van mening dat een taakstellende bezuiniging van €.1.500.000,-- op zijn plaats is.
Hierbij willen wij wel opmerken dat de afdeling communicatie, die in deze tijd een prominente rol moet spelen, hiervan gevrijwaard blijft.
Ook zijn wij van mening dat onze eigen organisatie, de griffie, een taakstellende bezuiniging moet realiseren van €.100.000, --.
Daarnaast willen wij het goede voorbeeld geven door zelf ook soberder te zijn en van de onkostenvergoeding die raadsleden ontvangen 100 euro in te leveren per maand.
Van de wethouders verwachten wij een zelfde soort aanbod.

In het besluitvormingsdocument Takendiscussie wordt onder het taakveld Welzijnsvoorzieningen gesproken over een goed beïnvloedbaar bedrag van €.2.900.000,--
Wij zijn van mening dat hier een taakstellende bezuiniging gerealiseerd moet worden van minimaal €.1.800.000,--.
De drie decentralisaties bevatten veel van de taken die nu al door te gemeente worden utgevoerd.Hierbij moeten synergie voorstellen haalbaar zijn en door mogelijkheden niet meer aan te bieden.De budgetten kunnen worden samengevoegd en zijn dan taakstellend.

Daar waar u onze inwoners een sigaar uit eigen doos wilt presenteren in de vorm van een Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken, vinden wij zowel het bedrag als de uitvoering nog niet sterk.
Met een 40 tal gesprekpartners en 750.000 euro dan is de koek snel op.

U zult begrijpen dat u bij ons geen steun kunt vinden om de ruimte die financieel ontstaat door het dalen van de afvalstoffenheffing, deze te gebruiken om de OZB extra te verhogen.
Een mooie boel: De eigenaar laten opdraaien voor het voordeel, dat de niet-eigenaar ontvangt!!!
Daarbij komt dat er ruim 900 kwijtscheldingen zijn in de gemeente dus deze huishoudens hebben er helemaal geen voordeel van.

Voorzitter, wanneer u denkt dat de VVD geen dekking heeft gevonden voor de niet door te voeren bezuinigingen, dan zult u na herrekening tot de goede gedachte komen.

Gezien het bovenstaande hetgeen geen uitputting is van alle voorstellen die de VVD heeft op deze perspectiefnota en de maatschappelijke onrust die is ontstaan door de wijze van presenteren en uitleg van deze perspectief nota zullen wij een motie indienen om deze voorliggende perspectief nota af te keuren en te komen tot een gewijzigde perspectief nota en meerjarenraming op basis van de dekkingsvoorstellen van de VVD.

Deze perspectiefnota verbindt niet en is een opmaat voor een kaalslag waarvan de gevolgen nog jaren voelbaar zullen zijn.
De inwoners van deze fraaie gemeente verdienen beter.
Creativiteit en behoedzaamheid, naast draagvlak dienen de woorden te zijn die de komende periode,
wat de VVD betreft, vaker gehoord mogen worden dan verbinden en evenwicht.

Wanneer de begroting 2015 mocht afwijken van onze voorstellen, dan zullen we de nodige
amendementen indienen.
Met de in aanhef genoemde citaten uit het BBC 2014-programma zal dit niet nodig zijn.

Laurent Zeegers
Fractievoorzitter