Reactie van de VVD op het coalitieakkoord: “De verbindende kracht van Coevorden”

 De VVD is gevraagd enige woorden te wijden aan het coalitieakkoord en de ervaringen die wij hebben opgedaan in het proces tot de vorming van het nieuwe college. 

De VVD kan daar kort over zijn: de gesprekken die wij gevoerd hebben met BBC 2014 hebben wij als pro forma ervaren. Voor ons gevoel was vanaf het begin duidelijk dat een samenwerking er niet in zat.

Op zich verliepen de gesprekken niet onplezierig, maar de klik ontbrak.De stemming was er niet naar om daar diepgaand van gedachten te wisselen en tot consensus te komen. Wij beschouwen dat als een gegeven en danken de BBC voor de tijd die ze hebben uitgetrokken. Het moet ook op het persoonlijke vlak klikken, dan komt de inhoud en de tegenstellingen op een andere wijze aan bod. Nu dat niet het geval bleek, had een vervolg geen zin. 

Wat betreft het coalitieakkoord het volgende: de titel suggereert dat er een andere wind gaat waaien, dan de storm die de BBC heeft opgestoken met haar verkiezingscampagne. De motivatie om te komen tot een partij zoals vermeld op de website van BBC is geheel gespeend van verbindendheid. Sterker nog: een afzetten tegen de gemeente druipt er vanaf. Blijkbaar is de louterende invloed van CDA en PvdA hier erg voelbaar. Hoe je dit aan je kiezers moet uitleggen, daar gaan wij gelukkig niet over. 

Voor ons ligt een programma dat als leidraad heeft een nieuwe manier van besturen: oftewel alle inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente moeten worden betrokken bij het beleid. In onze optiek is deze manier van besturen niet zo heel nieuw, het heeft veel weg van oude wijn in nieuwe zakken. De VVD is altijd in gesprek gegaan met betrokkenen. Kennelijk is dat voor de PvdA en het CDA in de afgelopen periode niet het geval geweest en hebben zij iets nieuws ontdekt. Ondanks veel overleg kan soms de uitkomst van een besluit niet altijd de gewenste uitkomst voor een betrokkene zijn. Dat mag ook helder zijn. Niet iedereen kan het naar het zin gemaakt worden. 

Het doet de VVD  goed ook een aantal liberale aspecten in het akkoord te vinden. O.a. dat mensen zelf in eerste instantie hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en dat voor hen die hiertoe niet in staat zijn, de gemeente een vangnet vormt. De VVD verkondigt al jaren dat inkomen uit werk een belangrijke voorwaarde is voor deelname aan de samenleving. 

Ook doet het de VVD goed dat veel beleid dat in de vorige bestuursperiode is voorbereid, als uitgangspunt wordt genomen voor het beleid dat gevoerd gaat worden. De zo gewenste vernieuwing en verandering blijkt wat VVD betreft voorlopig hangen in loze verkiezingsretoriek. 

Er staan ook een aantal zaken in waar wij minder gelukkig mee zijn: zoals het vanuit de raad instellen van een klankbordgroep op het gebied van de decentralisatie en het vanuit de raad gebiedsgebonden gaan werken. Laatstgenoemde is in onze optiek de eigen verantwoordelijkheid van elke partij. En dan worden wij absoluut niet vrolijk van lastenstijgingen en OZB-verhogingen! In een tijd dat er veel van de inwoners zelf wordt gevraagd, past dit niet. Kortom de inwoners worden dubbel geraakt door dit beleid. 

Een ander frappant voorbeeld is het uiteenhalen van de sectoren toerisme en recreatie.Bij uitstek sectoren die met elkaar verweven zijn en door ondernemers, burgers en passanten als een geheel worden gezien. De voortvarendheid wordt hiermee teniet gedaan als men voor overleg  2 keer langs kan komen. Punt van zorg. 

Het is een nobel streven om tot consensus te komen, waarbij inwoners, organisaties en bedrijven invloed hebben op het beleid en dat ook als zodanig ervaren. Er zal echter wel bestuurd moeten worden en knopen doorgehakt moeten worden. Daadkrachtige besluiten zullen op korte termijn genomen moeten worden. Immers de tijd dringt!

Maar om nu zonder een visie bezuinigen door te voeren stemt de VVD droef. Graag zagen wij dat op basis van een gedragen visie de bezuinigingen werden ingezet.

Puur het huishoudboekje kloppend maken kan wel eens tot grote schade leiden en niet verbindend werken. 

Het moge duidelijk zijn dat de VVD  kritisch opbouwend naar de voorstellen zal kijken en goede plannen, met een hoog liberaal gehalte, zal steunen. 

De VVD wenst het nieuwe college veel succes toe.

Laurent Zeegers
Fractievoorzitter