Algemene beschouwingen VVD

In de raadsvergadering over de gemeentelijke begroting 2019 en de meerjarenraming had de VVD een helder betoog over de toekomst van de gemeente Coevorden.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2019


Geachte voorzitter,

Voor ons ligt de eerste begroting van de nieuwe bestuursperiode. De eerste begroting waar de nieuwe VVD-fractie iets van mag vinden. In de rol van oppositie. Die rol nemen wij serieus. Ondanks het raadsakkoord en de daarin geformuleerde gezamenlijke doelstellingen is het onze rol om u scherp te houden. Dat geldt ook voor deze begroting. We zijn enthousiast over deze ambitieuze begroting. Hieruit blijkt dat we samen op de goede weg zijn. Wat niet wegneemt dat wij denken dat het nog beter kan. Bijvoorbeeld meer focus op de ondernemers en het vestigingsklimaat, meer zichtbaarheid voor de burger en het woonklimaat. Hoe maken we de gemeente Coevorden nog aantrekkelijker? Hoe houden we de jongeren binnen onze gemeentegrenzen?


Ambities - je droomt, je durft, je groeit

Voorzitter: voor ons staat vast dat een aantal ambities feitelijk tot de kerntaken van de gemeente behoren. Bijvoorbeeld het versterken van de leefbare en vitale dorpen en wijken. Dit is een speerpunt die geheel in de lijn ligt met het coalitieakkoord Kracht, Energie & Trots. Wij wachten de uitwerking van deze plannen met smart af, waarbij wij alvast meegeven dat meer aandacht dient te worden gegeven aan de jeugd. Dit dient niet alleen ad hoc te zijn in de vorm van kindpakketten of doe-mee-passen. Het sporten en verenigingsleven dient juist toegankelijk te zijn voor alle jeugd.


Cultuuraanbod

Wij staan achter de ambitie om kunst en cultuur meer aandacht te geven. Wij zijn benieuwd naar de plannen om de gemeente Coevorden in 2022 op de kaart te zetten als culturele gemeente van Drenthe.


Herstructureringsfonds

De ambitie om een herstructureringsfonds in te voeren in delen van het buitengebied baart ons zorgen. Op welke wijze gaat u hier uitvoering aan gegeven. Aankoop, verbetering of sloop van eigendommen van inwoners wordt een heel grote uitdaging. Handhaving zal hier een grotere rol spelen. Wij zien de uitwerking van de plannen hieromtrent graag tegemoet.


Groenonderhoud

De investeringen in de openbare ruimte als ook het bomenonderhoud juichen wij toe. Waarom het groenonderhoud daar buiten wordt gelaten is onduidelijk. Naast de bomen dienen ook de bermen, groenstroken, plantenvakken en parken goed te worden onderhouden. Een gemeente die zichzelf presenteert als een gemeente waar je wilt wonen en werken, dient een prettig leefklimaat te creëren. Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de vele toeristen.

In de takendiscussie is er fors bezuinigd op het groenonderhoud. Vorig jaar is er extra budget vrijgemaakt voor dit groenonderhoud. Geluiden uit de samenleving en eigen bevindingen laten zien dat er nog steeds veel ontevredenheid is. Ons voorstel is het budget van de groenvoorzieningen bij te stellen tot niveau B nu er “ruimte is om te doen”.


Asbest

Er ligt een opgaaf in het saneren van de asbestdaken uiterlijk in 2024. Verduurzaming is en blijft een van de belangrijkste aandachtspunten en is één van de thema’s in het raadsakkoord. Ons advies is deze twee opdrachten te combineren en te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om bij het vervangen van asbestdaken zonnepanelen aan te brengen.


Dutch TechZone

De bedrijvenregeling Dutch Techzone krijgt enorm veel aandacht. Wij zijn blij met de inspanningen die worden gedaan om bedrijven naar de gemeente Coevorden te halen. Hier worden miljoenen aan besteed. Inzicht in de behaalde resultaten zijn er niet. Kunt u ons aangeven wanneer de behaalde resultaten beschikbaar zijn? Naast deze bedrijven willen wij benadrukken dat het vestigings- en ondernemersklimaat voor de hardwerkende middenstanders continue aandacht nodig heeft.


Woonvisie

Gezien de snelle veranderingen in de vastgoedmarkt is het van belang dat we meer woonmogelijkheden creëren voor starters en eenpersoonshuishoudens. Ondanks dat de woonvisie niet in beton is gegoten en er ruimte is voor plannen, blijft er vraag vanuit de starters naar betaalbare woningen. Als we het van belang vinden om de jongeren een plek te geven in de gemeente, dan moeten we dat ook faciliteren. Wellicht in een tijdelijke vorm, bijvoorbeeld Tiny Houses. We zien de plannen hiervoor graag tegemoet.


Stimuleringsfonds

Wij stimuleren de wijziging in de opzet van het stimuleringsfonds. Het is immers niet de bedoeling dat Dorpsbelangen of andere dorps- of wijkverenigingen een extra overheidslaag worden. Wij zien de nieuwe opzet graag tegemoet.


Sociaal Domein

De ingezette koers in het sociaal domein ondersteunen wij. Het feit dat inwoners zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor het oplossen van hun belemmeringen, juichen wij als VVD toe. Indien er geen uitzicht is op verbetering van de situatie waarin iemand verkeert, dan is het goed dat er een vangnet is.

De financiële omvang van het sociaal Domein is fors. Dit beslaat 40 miljoen euro van de 57 miljoen euro uitkering van het Gemeentefonds. Eindelijk heeft u het overschot van 2 miljoen euro ontschot (onze oude fractie heeft hier steeds op gehamerd, u moet de groeten van de heer Zeegers hebben). Daarnaast vragen wij ons af of we op basis van de huidige indicatoren in dit domein enig zicht krijgen in de resultaten, met name omdat er volop wordt ingezet op preventie en shared savings. Kan de wethouder aangeven hoe hij dit ziet en aan welke indicatoren hij zelf denkt om het beleid te kunnen controleren? Als idee kunnen wij meegeven dat om de resultaten van preventie te laten onderzoeken door hbo- of wo-studenten. Uiteindelijk wil je toch weten of de inzet op preventie zin heeft.


Individuele voorzieningen

Het is van belang om bij de bestrijding van armoede de groep werkende mensen aandacht te geven en niet te stoppen bij de bijstandsontvangers. Er moet niet alleen gekeken worden naar de minima. Juist de groep die net daarboven zit wordt vergeten. De mensen die iedere dag naar hun werk gaan, alle lasten en heffingen betalen en onderaan de streep niets overhouden. Die groep die “nee” tegen hun kinderen moet zeggen als ze op voetbal willen. De groep die buiten de voorzieningen als Doe-Mee-Pas en kindpakketten vallen. Is de groep van werkende mensen die net boven de inkomensgrens van 110% zitten in beeld bij de gemeente? Wat gaat de gemeente concreet doen om deze groep te bereiken?


Vrijwilligers

Wij steunen de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners. Het gaat echter te ver om de bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk uitvoeren hiervoor financieel te belonen. Ze ontvangen immers al een uitkering.


Verbonden partijen

Het baart ons zorgen dat we geen grip en geen invloed hebben op de verbonden partijen. Iedere keer als er iets speelt, dan worden we meegevoerd in de stroom en kunnen we als gemeente geen vuist maken. We roepen u op om niet achter de feiten aan te lopen, maar pro actief en adequaat op te treden.


Voorzitter,

Samenvattend kunnen wij concluderen dat er gaandeweg steeds meer een liberaal beleid wordt gevoerd. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen. De stap die volgens de VVD nu gezet moet worden is, dat de gemeente zichtbaar is voor haar inwoners. Dat niet alleen budgetten vrijgemaakt worden voor onderzoeken en evaluaties, maar dat het gevoerde beleid en met name de gezonde financiële positie die de gemeente nu heeft, leidt tot concrete zaken. Het is aan u om het devies “Ruimte om te doen!” nu in te vullen.

Wij danken u en de ambtelijke organisatie, voor de heldere wijze waarop u ons geholpen heeft de begroting te bespreken. Wij zijn erg enthousiast over de vernieuwde wijze van presentatie van de begroting.


Coevorden, 4 november 2018

Bernette Sieben

VVD-fractie