VVD laat licht schijnen over de Kaderbrief

De VVD-fractie deed bij monde van Bernette Sieben haar zegje over de Kaderbrief 2020. "De kaderbrief 2020 ligt voor. Met alle ambities die uw College en deze Raad in de vaststelling van de begroting hebben meegenomen, ligt opnieuw een ambitieus document voor", aldus Bernette Sieben.

"De gemeente spreekt de ambitie uit om in 2040 energieneutraal te zijn. We doen in deze gemeente al erg veel aan duurzaamheid. Windmolens, zonneparken, we hebben zelfs de grootste biovergister van Europa binnen onze gemeentegrenzen. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp, ook voor de VVD. Wij vinden wel, dat Coevorden niet voorop hoeft te lopen. Doelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn. Nog belangrijker is dat dorpen leefbaar blijven. Dat doe je niet door nog meer zonneparken, windmolenparken en biovergisters toe te staan. Onze eigen inwoners doen al erg veel aan duurzaamheid. Ondernemers denken mee en agrariërs zijn actief op het gebied van duurzaamheid."

Bernette Sieben stelde, dat we ervoor moeten waken dat deze ambitie duurzaamheid de aantrekkelijkheid van Coevorden en haar prachtige dorpen verpest. Dat het onze ambitie om volop in te zetten op toerisme in de weg staat.


Binnenstad

We zijn goed op weg met de binnenstad van Coevorden, in stappen wordt dit steeds beter en krijgen de plannen steeds meer vorm. Inwoners worden erg betrokken bij dit proces. Wellicht is het een goed idee om de Jongerenraad meer in dit proces te betrekken.

De VVD wil een verlaging van de OZB. Wij zitten als gemeente ver boven de gemiddelde woonlasten van andere gemeentes. Als je Coevorden aantrekkelijk wilt maken, dan zul je ook hier op moeten inzetten. En als je iets terug wilt doen voor de inwoners -en zoals het bestuursprogramma aangeeft is er ruimte om te doen- zul je de OZB moeten verlagen.


Leefbaarheid/veiligheid

In het kader van leefbaarheid en veiligheid zouden wij het college willen meegeven om kritisch te kijken naar de ‘donkere plekken’ in de gemeente. En vooral daar waar mensen zich minder veilig voelen. Denk bijvoorbeeld aan de sporters die van en naar de Brede School met sporthal in Coevorden fietsen, het fietspad vanuit Dalen naar de sportvelden, het fietspad Hengstmeerweg bij Erm, de fietsroute naar het Bosbad in Noord-Sleen en het fietspad van Oosterhesselen naar Sleen. Het is van belang om op de juiste plekken de veiligheid voor onze inwoners te vergroten. Dit kan mede door op de donkere plekken verlichting aan te brengen.


Sociaal domein

De VVD realiseert zich dat de gemeente Coevorden binnen het sociaal domein haar zaken goed op orde heeft, vooral in vergelijking met omliggende gemeenten. Wel blijven wij ons verbazen dat een groot deel van onze begroting bestemd is voor het sociaal domein.

Tevens spreken wij onze zorg uit over de recidives. Er is een kleine groep mensen waarnaar continue aandacht uitgaat en die ondanks alle aandacht, steeds in herhaling valt. Hier gaat naast al die aandacht en energie ook heel veel geld naar toe.

Met het college hoopt de VVD dat inzetten op Preventie in samenwerking met diverse hulpverleners er uiteindelijk toe zal leiden dat deze problematiek zal afnemen.


Zuidelijke Rondweg

De aanleg van de Zuidelijke Rondweg biedt kansen. Het komt de ontlasting van de stad en de bereikbaarheid van het Europark van Coevorden ten goede. Wij zijn voorstander van de aanleg van deze weg en hopen dat de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot stikstof geen belemmering vormt of vertraging oplevert.


Onderwijs

Wij juichen de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven toe. Ook de vernieuwing van het Esdalcollege en de samenwerking met de bibliotheek is een pre. Het vraagstuk van De Nieuwe Veste ligt er nog. Het leerlingenaantal neemt af, de huisvestingslasten zijn te hoog. Een verplaatsing naar het centrum van Coevorden zou een oplossing kunnen zijn. Mede gezien in het licht van bereikbaarheid en de dynamiek voor de binnenstad die dit met zich meebrengt. Om dit te bereiken zal er wel een goed plan moeten komen voor het gebouw dat achterblijft. Leegstand en verwaarlozing moet voorkomen worden, zodat ook de entree van Coevorden vanaf die kant aantrekkelijk blijft.


Kunst en Cultuur

Cultuur in de gemeente is van iedereen. Voor ons is erfgoedbehoud en cultuuronderwijs belangrijk. Dit mag ook absoluut niet ontbreken bij een historische binnenstad. We hebben zelfs de ambitie uitgesproken om culturele gemeente van de provincie Drenthe te worden in 2022, als we het 350-jarig Ontzet van Coevorden vieren. Het lijkt de VVD een unieke kans voor een impuls aan de culturele activiteiten binnen de gemeente.


Stimuleringsfonds

Voor wat betreft de verdere invulling en uitwerking van het stimuleringsfonds hebben we een kritische noot. Dorpen en wijken kunnen heel goed zelf bepalen wat goed voor hun is, waaraan behoefte is. Echter, niet alle dorpen en wijken zijn in staat om dit op een juiste wijze te organiseren.

Indien alle wijken en dorpen een pot met geld krijgen, dan schiet dit haar doel voorbij. Het kan niet zo zijn dat die pot met geld dan maar leeg moet. Het is juist voor de dorpen en wijken van belang dat de voorzieningen die er zijn in stand kunnen worden gehouden. Ga daar meer op inzetten met het stimuleringsfonds. Het uitgangspunt blijft dat er voor goede plannen altijd geld vrijgemaakt kan worden.