Algemene beschouwingen VVD

De VVD-fractie is de afgelopen weken druk bezig geweest met de algemene beschouwingen op de begroting 2020 en de meerjarenraming. Dinsdagavond 12 november was het zover, dat de fractie deze kon presenteren. Woordvoerder was Bernette Sieben.

De begroting van 2020 ligt voor. We zijn als VVD-fractie enthousiast. Dat kan ook niet anders in vergelijking met de begrotingen van onze buurgemeenten. Zelfs in vergelijking met de andere gemeenten in onze provincie doen “we” het erg goed. We schrijven zwarte cijfers.
Daar staat tegenover dat er een enorm druk jaar aan komt. We hebben erg veel te doen vanwege:
  • de werkzaamheden die voortvloeien uit de decentralisatie, denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Omgevingswet.
  • onze eigen ambities die in 2019 zijn geformuleerd en goedgekeurd. Een groot deel daarvan moet nog concreet ingevuld worden en er moet nog beleid worden geschreven. Bijvoorbeeld voor het stimuleringsfonds, de reserve voor herstructurering, de reserve voor innovatie, de reserve voor accommodaties in de samenleving.
  • De ontwikkelingen zoals die nu in het raadsvoorstel zijn opgenomen.
Verbindend besturen
Een ander erg belangrijk punt is het Verbindend besturen. Het college wil daar nog beter in worden. Jullie gaan actief aan de slag met de thema’s Aantrekkelijk Coevorden, Voorkomen en Duurzaamheid door middel van het Verbindend Besturen.
Dit houdt in dat er een verbinding moet zijn met mensen in de wijk en in de dorpen. Weten wat er speelt en zien wat nodig is. Oog voor kansen. Weten waar je voor op moet passen. Verbindend besturen is daar zijn waar je nodig bent. Verbindend besturen is dat je begrijpt dat je mensen anno nu niet hoeft te vertellen wat ze wel of niet mogen. Dat je ze niet lastigvalt met dingen waarvan ze verwachten dat je die gewoon doet.
Verbindend besturen is zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Geen onduidelijkheden. Rekening houden met de impact die je veroorzaakt en wat je teweegbrengt. Elke dag weer en bij ieder besluit opnieuw.
Volgens de VVD-fractie zijn daar echt nog wel een aantal slagen te halen.
Verkiezingsprogramma
Veel te doen dus! Maar wij als VVD houden van doen. We zijn enthousiast, want veel onderdelen uit ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen in deze liberale begroting. Een aantal voorbeelden uit ons verkiezingsprogramma zijn:
Ik wil leven in een omgeving waar je goed en betaalbaar kunt wonen”
Volgens de begroting is een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente belangrijk. De Woonvisie is een leidraad, waarbij duidelijk wordt genuanceerd dat er een gezonde spanning tussen vraag en aanbod mag bestaan. Ook blijft er ruimte voor goede nieuwbouwplannen en wordt het goed wonen binnen de gemeente bereikbaar gemaakt voor alle doelgroepen. Wij proeven hier enigszins een verruiming uit voor de Woonvisie. Die immers steeds al niet “in beton gegoten was”.
Ook juichen we de mogelijkheden voor het langer thuis blijven wonen toe.
Samenwerking tussen ondernemers en scholen wordt gestimuleerd” en “het midden- en kleinbedrijf” is de banenmotor van de economie.
Dit alles zien we terugkomen in de Dutch Techzone. Samenwerking in regionaal verband tussen en met ondernemers en onderwijsinstellingen. Via de Regiodeal wordt geïnvesteerd in een aantrekkelijk vestigingsklimaat, met passend onderwijs. Het klinkt ons als muziek in de oren.
Waar ruimte is voor sport”
Er wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de sport. Zowel in de accommodaties als in de gezondheid van onze inwoners.
Waar aandacht is voor kunst en cultuur”
Kunst en cultuur draagt bij aan ieders ontwikkeling. Wij zijn voorstander van kunst & cultuur en willen dat graag in de gemeente uitstralen. In de hele gemeente en niet alleen in de stad Coevorden. Er is meer dan het Stedelijk Museum. Denk aan Ellert & Brammert, Museum Thijnhof, Zweeloo Kunstenaarsdorp, Oosterhesselen Montmartre, producties als Toorn van Thunaer etc. Om die reden vinden wij ook dat we de ambitie die in 2019 is ingezet in de verruiming van het cultuuraanbod in 2020 doorgezet dient te worden.
En zo kan ik nog veel meer overeenkomsten opnoemen tussen ons verkiezingsprogramma en de begroting.
Fietspaden
Bij de bespreking van de RES hebben we een stemverklaring afgelegd waarin wij hebben aangegeven dat we het niet nodig vinden om in de gemeente Coevorden voorop te lopen in de grootschalige energieprojecten. We zien het belang van energietransitie en de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. We hebben moeite met de grootschalige projecten die in onze mooie landelijke gemeente opdoemen. Juist daarom moeten we aandacht besteden aan kleinschalige projecten. Dit kunnen bijvoorbeeld de fietspaden zijn. Nu er een plan voorligt om de fietspaden te restaureren, nieuwe gedeeltes aan te leggen, is dit het moment om te kijken naar alternatieve duurzame methodes. Dus niet gelijk maar asfalt of beton aanleggen.
Bij het Recreatieschap Drenthe hebben we kennisgemaakt met de gerecyclede plastic roads. De voordelen van deze plastic roads zijn: 100% recyclebaar, de verwachte levensduur is 2 tot 3 keer langer dan van een traditionele wegverharding, verwachte aanlegtijd wordt verkort met 70%, de elementen zijn waterdoorlatend dus minder last bij regen en vorst.
Om die reden dienen wij een motie in om te onderzoeken of de aanleg van deze plastic fietspaden tot de mogelijkheden behoort.
OZB
In ons verkiezingsprogramma is opgenomen dat we voor een verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemers zijn. Voor de inwoners is dit duidelijk gelukt met een verlaging van het ozb-tarief van 3% en een verlaging van de rioolheffing. Alleen maar pluimen daarvoor. Hartstikke positief, want we komen er als gemeente slecht vanaf in de hoogte van de woonlasten.
Dit cadeau aan onze inwoners haalt u echter onderuit, doordat de ondernemers hiervoor de rekening moeten betalen. En die ondernemers zijn de familiebedrijven, de mkb'ers en de agrariërs. Van meet af aan hebben wij niet onder stoelen of banken gestoken dat we het met de voorgestelde stukken voor de onroerendezaakbelasting niet eens zijn.
Onder het mom van de tariefdifferentiatie voert u dit in, want, zegt u, onze ondernemers betalen al jaren in verhouding een veel lager tarief dan het tarief dat in andere gemeenten wordt gehanteerd. Althans dat is het argument.
Waar blijft ons aantrekkelijk ondernemersklimaat? Als we daarvoor gaan, dan moeten we dat ook laten zien! Het voorstel is juist tegenovergesteld hieraan. De ondernemers en agrariërs, ofwel de eigenaren en gebruikers van de niet-woningen, krijgen er 7% bij.
Als er volgens u “ruimte is om te doen” waarom kan dan niet iedereen profiteren? We hoeven niet alles te sparen of op te potten. We hebben een prachtige begroting. Waarom krijgen onze ondernemers dan toch het gevoel dat zij de dupe zijn?
Om die reden willen we het tarief voor de niet-woningen niet met 7%, maar met 3,5% laten stijgen. Om op die manier deze groep tegemoet te komen. En niet deze kleine groep geheel te laten opdraaien voor de teruggave van de grote groep inwoners.
Dit heeft tot gevolg dat er structurele dekking dient te worden gezocht voor de daling van de opbrengst van de ozb. Volgens de financiële opgave van de gemeente is het effect van deze verlaging ca. € 100.000.
Deze dekking kan voor 2020 worden gezocht in de Algemene Reserve. U heeft zoveel vertrouwen in deze begroting dat we in ieder geval in 2020 de Algemene Reserve hiervoor kunnen aanwenden. Voor 2021 tot en met 2023 hebben we voldoende ruimte in de vrije begrotingsruimte om de verschillen op te vangen.
Om die reden diende de VVD een amendement in.
Kortom, we zijn enthousiast.
  • We zien graag dat er een slag gemaakt wordt in het Verbindend Besturen.
  • We willen graag kleinere verduurzaamheidsprojecten oppakken, vandaar ons geloof in de gerecyclde fietspaden.
  • De ozb-verlaging voor onze inwoners heeft absoluut onze steun, echter wel zonder dat deze verlaging dient te worden betaald door een kleine groep ondernemers en agrariërs.