VVD staat weer druk jaar te wachten

De VVD Coevorden hield afgelopen zaterdag de nieuwjaarsborrel in restaurant ‘t Oelnbret in Dalen. Het was een uitermate gezellige bijeenkomst.

Voorzitter Laurent Zeegers hield een korte toespraak en stelde daarin, dat de landelijke VVD de plank heeft misgeslagen met zaken rond Harbers, Dijkhoff/Rutte en met Bijleveld en het talmen over de 100 km/u op de snelwegen en het vuurwerkverbod. Hij ziet liever proactief handelen en vindt, dat de VVD niet pas moet draaien als het niet anders meer kan. Laurent kondigde aan, dat volgend jaar het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld en dat er dit jaar enkele excursies en bedrijfsbezoeken op het programma staan. Ook het werken aan ledenaanwas staat op de agenda.

Vervolgens introduceerde hij René Laan, die een uiteenzetting gaf over de afgelopen jaar opgerichte afdeling Drenthe.


Margriet Fissering voerde als fractievoorzitter het woord namens de fractie. “Daar waar 2018 nog wel een jaar van wennen was en we allemaal als nieuwe raadsleden ons plekje moesten vinden, hebben we in 2019 al aardig de routine gevonden. Iedere maand houden we twee keer onze fractievergadering, waarvan er steeds één op een locatie is in één van de dorpen. Dorpsbelangen en ondernemersverenigingen worden hierbij uitgenodigd en zo proberen we contacten intensief te onderhouden, op te halen wat er in de samenleving leeft en dit weer in acties om te zetten binnen ons raadswerk.


Karin Zwaan werd na de Provinciale Verkiezingen statenlid en zij werd in haar functie als burgercommissielid opgevolgd door Irma IJdens. Ook met Irma zijn we erg blij. Haar expertise op het gebied van economische zaken en haar grote netwerk zijn een welkome aanvulling.


Onze gezamenlijke fractiedoelstelling is om vooral een positieve koers te varen binnen de gemeenteraad. We hebben het beleid en de raadsvoorstellen waar wij als VVD’ers voor staan omarmd en datgene waarover wij anders denken bekritiseerd.

Sociaal Domein

Tijdens de behandeling van de Kaderbrief hebben we wederom het enorm hoge bedrag voor het sociaal domein ter sprake gebracht: 40 miljoen voor een relatief klein deel van de inwoners. Steeds weer geven wij aan, dat de gemeente meer oog moet hebben voor de groep die daar net boven zit. De mensen die iedere dag hard werken, hun best doen, niet in aanmerking komen voor toeslagen en tegemoetkomingen en wel onder aan de streep te weinig overhouden.

Duurzaamheid

Daarnaast hebben wij de wijze waarop omgegaan wordt met de duurzaamheid binnen onze gemeente bekritiseerd. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp, ook voor de VVD. Dat blijkt ook uit het raadsakkoord dat is gesloten. We zijn van mening dat we niet op de rem hoeven te trappen, maar wij vinden wel dat Coevorden niet voorop hoeft te lopen in duurzaamheid. Doelen moeten haalbaar en betaalbaar zijn. Nog belangrijker is dat dorpen leefbaar blijven. Dat doe je niet door nog meer zonneparken, windmolenparken en biovergisters toe te staan. Onze eigen inwoners doen al erg veel aan duurzaamheid. Ondernemers denken mee en agrariërs zijn actief op het gebied van duurzaamheid.

We moeten ervoor waken dat deze ambitie duurzaamheid de aantrekkelijkheid van Coevorden en haar prachtige dorpen verpest. Dat het onze ambitie om volop in te zetten op toerisme in de weg staat.

Verbindend besturen

In het verlengde daarvan hebben we kritiek gegeven op de wijze waarop de zonneparken in Steenwijksmoer en Sleen tot stand zijn gekomen. Dit college zegt het verbindend besturen te hanteren en heeft als doel dit de komende jaren nog beter te gaan doen. Wij zijn van mening dat in het proces van besluitvorming voor deze zonneparken weinig sprake is geweest van verbindend besturen.

Centrum

We zijn goed op weg met de binnenstad van Coevorden, in stappen wordt dit steeds beter en krijgen de plannen steeds meer vorm. Inwoners worden erg betrokken bij dit proces. We hebben de wethouder gevraagd om de Jongerenraad meer in dit proces te betrekken.

Die aantrekkelijkheid van Coevorden is van groot belang voor het wonen en werken. Ons verzoek is steeds om de visies die er liggen te updaten naar de huidige stand van zaken, naar de huidige en toekomstige markt en deze te laten aansluiten op de nieuwe Regiodeal. De wethouder heeft al toegezegd hieraan aandacht te besteden.

Helaas heeft ons ingediende amendement op de Centrumvisie om de locaties en het aantal parkeerplaatsen te concretiseren het niet gehaald.

We hebben als fractie goede contacten met de ondernemers in onze gemeente en op de Dag van de Ondernemer hebben we samen met het bestuur pepernoten uitgedeeld aan ondernemers in Dalen en de stad Coevorden.

Onroerendezaakbelasting

Gelukkig is er voldoende geld in de gemeente om plannen te realiseren. We waren als VVD-fractie dus ook erg blij met het raadsvoorstel om het ozb-tarief voor particuliere huiseigenaren in onze gemeente te verlagen. Het steekt ons dat deze verlaging is afgewenteld op de ondernemers en agrariërs onder het mom van een tariefdifferentiatie. We waren tegen het voorstel om het tarief voor de niet-woningen te verhogen om zo de totaalopbrengst van de ozb te behouden. Tijdens de begrotingsvergadering hebben we een voorstel ingediend om deze doorbelasting te halveren. Helaas is dit amendement niet aangenomen.

Tevens hebben we tijdens deze vergadering een motie ingediend met het verzoek om te onderzoeken of onze gemeente gerecycled plastic kan gebruiken om fietspaden aan te leggen dan wel te herstellen. De resultaten kunnen hopelijk meegenomen worden in de Fietsnota die binnenkort in de raad komt. Deze motie werd met brede steun aangenomen.

Cultuur

In verkiezingstijd hebben we tijdens de bijeenkomst in Museum Thijnhof in Coevorden gezegd meer aandacht te willen voor kunst en cultuur. Daar hebben we de ambitie uitgesproken om culturele gemeente van de provincie Drenthe te worden in 2021-2022. In 2022 vieren we het 350-jarig Ontzet van Coevorden. We zijn dan ook verheugd met het feit dat dit gaat gebeuren. Het lijkt onze fractie een unieke kans voor een impuls aan de culturele activiteiten binnen de gemeente, zodanig dat de culturele infrastructuur er structureel door wordt versterkt.

Thema’s

Maar ook achter de schermen zetten we ons in voor particuliere initiatieven en individuele vragen. Dit jaar komen er belangrijke vraagstukken. Er wordt binnen een kleine werkgroep van de raad nog steeds gewerkt aan het thema duurzaamheid. Biodiversiteit en energietransitie staan daarin centraal.

Voor ons is in ieder geval duidelijk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. De gemeente kan alle bermen volzaaien met allerlei plantjes, grote zonneakkers toestaan en faciliteren, overal prullenbakken en opvangnetten plaatsen, iedereen kan zelf ook de verantwoordelijkheid nemen om zijn eigen rotzooi op te ruimen dan wel mee te nemen en eigen tuinen te voorzien van bloeiende planten.


En wat gaan we doen met alle voorzieningen in onze gemeente? En hoe wordt dat in de toekomst allemaal gefinancierd? Het wordt voor verenigingen moeilijker om mensen in de been te krijgen om te helpen. De vergrijzing neemt toe. Sommige scholen hebben te weinig leerlingen en worden gesloten.

Wat willen we hiermee? Als het aan de Woonvisie ligt die in 2017 is vastgesteld wordt niet meer gebouwd in de dorpen en is er weinig oog voor starters. Daar staan wij als fractie anders in. Wij willen juist de dorpen vitaal houden en kijken hoe je starters wel kunt houden in (sommige) dorpen. Gelukkig heeft ook de wethouder hierin stapje opzij gedaan.


Feit is dat de huidige vorm van het stimuleringsfonds zijn langste tijd gehad heeft. Maar welke vorm past dan wel bij onze gemeente? We zijn er op tegen dat Dorpsbelangen een soort extra overheidslaag gaan vormen maar hoe zorg je er nu voor dat iedereen wat in te brengen heeft. Of misschien wil iedereen dat wel niet?


Maar er is veel meer. Een greep hieruit: de Fietsnota, de huisvesting van De Nieuwe Veste, de verdere uitwerking van de Regiodeal, de financiële problematiek binnen de GGD, gezondheidspreventie en leefstijl binnen onze gemeente en het evenementenbeleid.


Ik roep iedereen op om eens bij de fractievergaderingen aanwezig te zijn om mee te denken. De data en de locaties van deze vergaderingen staan op de website van VVD Coevorden. Ook door middel van de nieuwsbrief, die zo’n viermaal per jaar wordt verstuurd, houden wij iedereen op de hoogte.”