Perspectiefnota 2016


Perspectiefnota 2016

Geachte voorzitter, leden van de raad,

De VVD fractie kijkt met gemende gevoelens naar de perspectiefnota 2016. Het zware weer in financieel opzicht is ondanks de reeds forse bezuinigingen van 2015 nog niet geheel verdwenen. De meicirculaire voorspelt dat het nog wel enige tijd zal duren alvorens er betere tijden aanbreken.

Bij de begrotingsbehandeling 2015 heeft de VVD reeds aangegeven dat er een samenhangend beleid dient te komen over de leefbaarheid en leefomgeving van Coevorden.

De rede van Eveline Tonkens, hoogleraar Humanistiek te Utrecht was ons dan ook uit het hart gegrepen en is voor ons een leidraad om het gemeentelijk beleid te beoordelen en voorstellen te doen die recht doen aan de richting die Mevr. Tonkens aangeeft.

De bezuinigen op sport, bibliotheek, cultuur, recreatie en onderhoud waren dan ook voor ons, hoe bitter ook de noodzaak is om tot een gedegen financieel beleid te komen, een brug te ver. De VVD streeft naar een integrale aanpak van de problematiek.

De bouwstenen om de decentralisaties beheersbaar te houden en het sociale domein een goede basis te geven in de grondhouding van gemeente hebben wij altijd van harte ondersteunt. Waar het momenteel aan ontbreekt is een visie om die bouwstenen gezamenlijk te laten worden tot een integraal concept van leefbaarheid en leefomgeving.

Teveel wordt nu gekeken in financiële hokjes om te komen tot een financieel verantwoord beleid.

De voorstellen van de VVD om de algemene middelen te versterken en niet teveel in reserveringen te stoppen moeten dan ook in dat licht worden bezien.

De tweet gestuurd door de fractievoorzitter van de PvdA om juist wel reserveringen te doen omdat anders de VVD en D66 het geld aan leuke dingen besteden en zij geen discussie met ons willen aangaan, geeft aan dat er een nog een lange weg is af te leggen.

Voorzitter, het college heeft met de Coevorden verbindt-toer een eerste aanzet gegeven om anders met inwoners om te gaan. Meer zelfredzaamheid en eigen initiatief worden gestimuleerd, geen voorgekookte oplossingen en maatregelen meer. Een prima koers die al langer onderdeel uitmaakt van het bestuursprogramma.

De VVD constateert dat het tot op heden bij veel woorden is gebleven en dat er nog niet veel is geconcretiseerd. Misschien zijn we ongeduldig , maar wanneer kunnen we u afrekenen op daadwerkelijk gestelde doelen en maatregelen en wanneer gaat u de perceptie van uw beleid meten bij de inwoners?

De leefbaarheid en leefomgeving dienen wat de VVD betreft integraal te worden benaderd.

Als de randvoorwaarden goed zijn, zullen inwoners sneller bereid zijn hun steentje aan behoud en ontwikkeling, door middel van zelfredzaamheid, bij te dragen.

Sport, cultuur, bibliotheekvoorzieningen en recreatie ziet de VVD dan ook als een kerntaak om deze voorwaarden te scheppen.

De bouwstenen voor het sociale domein, in de vorm van gebiedsgericht werken, sociale teams, accommodatiebeleid, onderhoud en een integraal financieel beleid dienen dan ook daarvoor te worden ingezet.

Een extra stimulering in de vorm van een wijk en dorpenfonds past wat de VVD betreft niet in deze integrale aanpak. Ook de financiële situatie van de gemeente evenals de voortdurende onduidelijkheid over de vorm, inhoud en verantwoording van de uitgaven van dit fonds zijn voor de VVD reden de reserveringen van dit fonds niet op te voeren en terug te laten vloeien in de algemene reserves.

Wel kan, ter vergroting van het draagvlak een inventarisatie gehouden worden waaraan behoefte is op korte termijn in de diverse dorpen /wijken. Verenigingen van Plaatselijk Belangen krijgen ons inziens hierin een te groot belang. Het lijkt als of er gezocht wordt naar projecten, terwijl er aan andere kant op sportverenigingen, bibliotheken en andere culturele voorzieningen, flink wordt bezuinigd, terwijl deze organisaties zich in het verleden al meer dan voldoende hebben bewezen en een grotere groep van de bevolking vertegenwoordigen.

Deze behoefte kan dan vanaf 2017 meegenomen worden in het gebiedsgericht werken waardoor er meer structuur ontstaat dan een apart fonds dat als een soort brandweer spuitauto door de gemeente rijdt.

Daarnaast ziet de VVD met lede ogen dat de inzet van tractiemiddelen weer fors wordt opgehoogd. Is samenwerking of uitbesteding ook bekeken? Area is ook werkzaam in de gemeente Coevorden en als aandeelhouder is het misschien wel verstandig om te bekijken of taken/middelen niet gezamenlijk kunnen worden gedaan. Staatsbosbeheer is ook op zoek naar inkomsten. Kan met hen op het gebied van de bestrijding van de Eikenprocessierups en landschapsbeheer worden samengewerkt?

Volgens ons is daar, naast synergie voordelen, ook financieel wel een en ander te halen.

Hebt u dit al onderzocht en zo ja, kunnen wij van uw besluitvorming de afwegingen horen.

Daarnaast zijn er misschien nog mogelijkheden, zeker bij deze lage rentestand om op basis van leaseovereenkomsten goedkoper uit te zijn en de lastig in te calculeren onderhoudspost fors te verlagen. Hebt u al eens deze optie overwogen en wat is uw reactie?

Ook de toeristenbelasting is een jaarlijks terugkerende post, door strakker te controleren, goede voorzieningen en de inzet van Toreco wil de VVD met een gerust hart voorstellen om een verhoging van deze inkomsten met structureel 100.000 euro op jaarbasis in te boeken.

Zeker gezien de structurele stijging die de belasting heeft gehad de afgelopen jaren en een fors overschot laat zien ten opzichte van de begroting. Daarnaast is een indexatie van 1% volgens ons niet nodig.

Ten aanzien van huren en pachten, de gemeente heeft nogal wat landbouwgrond in pacht uitgegeven. De VVD is van mening dat het college in overweging zou moeten nemen of er niet gronden zijn die verkocht kunnen worden. Een interessante optie, juist nu, gezien de hoogte van de grondprijs. En daar waar gronden om niet in gebruik gesteld zijn, bestaat de mogelijkheid niet om deze afspraken open te breken en pacht te vragen?

Het dividend wordt structureel met 75.000 euro terug gebracht op basis van 1 jaar minder inkomsten. Waar is deze veronderstelling op gebaseerd? Volgens ons is er altijd enige fluctuatie geweest maar wordt er een solide rendement behaald.

De gemeentelijke organisatie heeft de afgelopen periode ook flink ingeleverd. Met de huidige reorganisatie is het voor de VVD niet wenselijk nog verder op de organisatie te bezuinigen. Wel verwachten wij dat het werkklimaat niet leidt onder deze reorganisatie en wij hopen dat het ziekteverzuim ook structureel omlaag gaat. Juist in een tijd waarbij wij veel van personeel vragen, moet er oog zijn voor de menselijke maat.

De inwoners van de gemeente hebben hoge verwachtingen van de organisatie.

Om dit waar te kunnen maken is een goede bezetting gewenst. De huidige bezetting, uitbreiding van taken en ook de toekomstige druk op de organisatie mede gezien het ingezette beleid van uw bestuursprogramma maakt dat een verder terugdringen van de organisatie een negatief effect zal hebben op de samenleving.

Helaas moet de VVD met nadruk haar zorgen uiten over de communicatie van de gemeente. Zowel intern naar de raad als extern. De raad heeft daar last van. Een voorbeeld is de wijze waarop wij als raadsleden worden geïnformeerd. Ibabs, RIS en raadsmail worden door elkaar gebruikt, met af en toe tegenstrijdige berichten. Ook inwoners lopen tegen dat soort strubbelingen aan. Geen of te late reactie op vragen, verzoeken of mails.

Kunt u toezeggen dat u van deze communicatie in uw bestuursprogramma een hoofdthema maakt, want zonder draagvlak en begrip is het lastig beleid te maken.

Recreatie en toerisme.

De VVD onderschrijft de mening van het college om meer regionaal te gaan samenwerken op toeristisch-recreatief gebied. Breedband is een goede ontwikkeling voor zowel de toeristisch recreatieve sector als het overige bedrijfsleven

N34

Het verontrust ons dat de business case voor de N34 nog niet verder is uitgewerkt. Essentieel voor de verbetering van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Leeuwerikenveld II. De VVD pleit er voor dit naar voren te halen en niet uit te stellen tot 2017

Geopark

In de begroting voor 2015 ev. is opgenomen dat vanaf 2017 geen subsidie meer aan Geopark verstrekt gaat worden. Ook nu wordt hierover niets vermeld in de perspectiefnota. De VVD pleit er voor hierin blijvend te investeren.

Hondenbelasting

De hondenbelasting, die u mogelijk per 1 januari 2016 gaat invoeren dient wat de VVD betreft een doelbelasting te zijn en ten goede te komen aan beleid dat overlast van deze diersoort tegengaat.

Indien het slechts bedoeld is als algemeen dekkingsmiddel dan is de VVD tegen invoering.

De kosten zullen niet opwegen tegen de baten en geeft alleen maar ergernis en vergroot het draagvlak en vertrouwen in de gemeente niet.

Afvalstoffenheffing is kostendekkend, indexatie met 1%, volgend jaar is er een ander stortingstarief. Per wanneer wordt het nieuwe tarief ingevoerd? Het antwoord van de wethouder dat de totale lastendruk gelijk moet blijven, gaat wat ons betreft te kort door de bocht. Het kan niet zo zijn dat een verlaging van de afvalstoffenheffing die kostendekkend is, wordt gecompenseerd met een aanzienlijke verhoging van de OZB , die door een minderheid wordt opgebracht.

Kan de wethouder aangeven wat de systematiek wordt.

Wat betreft het gemeentelijk vastgoed hebben wij nog enkele vragen. De informatie betreffende de verkoop van de Spinde, het ontwikkelen van de Citadelpunt, de mogelijke verkoop van de voormalige Parkschool, de Roelfinahoeve, Drostenstraat 3 is erg summier. De speculaties vliegen de pan uit en als raad worden wij niet geïnformeerd.

Kunt u ons op korte termijn eens bijpraten over het vastgoedbeleid?

Wat betreft het Centrummanagment en de CHV zijn wij van mening dat u alles in het werk dient te stellen om de impasse te doorbreken. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat u daar voor een groot deel debet aan bent geweest.

Ook de ontwikkelingen rondom het AZC in Oosterhesselen is een punt van aandacht. Open communicatie en het voorkomen van fouten heeft wat ons betreft de hoogste prioriteit.

Het kan dan niet zo zijn dat bezwaarmakers niet of veel te laat reactie krijgen op hun bezwaren. Hoe terecht uw argumentatie ook is, geef geen gelegenheid tot dit soort bevestigingen. Uw streven naar het verbinden van de samenleving is daarbij niet gebaat.

Voorzitter : de VVD fractie loopt niet weg voor de problemen die de gemeente Coevorden heeft. Met het aandragen van ombuigingen en voorstellen tot bezuinigingen hopen wij een bijdrage te leveren aan een beter Coevorden. Wat dat betreft kunt u altijd op de steun van de VVD rekenen. Dat hierbij de zwaksten in de samenleving ontzien dienen te worden is voor de VVD geen onderwerp van discussie.

Wel wil de VVD de samenhang tussen alle problemen en de mogelijke oplossingen als integrale aanpak zien, die passen in de visie om te komen tot een leefbare gemeenschap.

Dan kun je ook van de inwoners vragen om datgene wat er is te continueren en als men voorstellen heeft voor veranderingen /verbeteringen deze in gezamenlijk tot uitvoer te brengen.

Daarbij willen wij enkele ombuigingen die veel commotie hebben veroorzaakt in de samenleving verzachten. De sport, cultuur, bibliotheek kunnen wat ons betreft een beroep doen op de gemeente om een voorzieningenniveau in stand te houden dat recht doet aan basale wensen. Bij de begrotingsbehandeling 2016 zullen wij met dekkingsvoorstellen komen.

Wij willen het college, de ambtelijke organisatie en ook de inwoners van de gemeente Coevorden dank zeggen voor de energie die zij allemaal gestoken hebben in de vraagstukken waar de gemeente Coevorden mee worstelt.

Wij wensen u veel wijsheid en draagvlak toe bij het realiseren van de oplossingen. Daar waar het in het vermogen van de VVD ligt zal zij haar steentje bijdragen

Laurent Zeegers
Fractievoorzitter VVD Coevorden