Begroting 2016

Voorzitter, leden van de raad,

Voor ons ligt de begroting 2016 ter bespreking en vaststelling. De tweede begroting in de cyclus van 4 jaar van dit college.

Een begroting waarbij we een welgemeend compliment moeten maken naar wethouder Brink. Als kleinste coalitie partij heeft hij het goed voor elkaar. Nivelleren is weer terug op de agenda en hoe. Gekscherend heb ik als eens eerder opgemerkt dat de PvdA de grootste partij in deze raad is met tien leden en in het college met twee wethouders is vertegenwoordigd. Ik krijg nog gelijk ook.

De mate waarin de hardwerkende inwoner van deze gemeente het gelag betaalt, is buiten proporties. De lasten verzwaring is zeker voor modale inkomens maar moeilijk te begrijpen. Zeker met een overheid die fors in haar voorzieningenniveau snijdt. 
Later kom ik daar nog wel even op terug.

Inwoners van deze gemeente worden, zoals de VVD al vaker heeft gemeld 3 x gepakt. Hogere lasten, meer zelf doen en er fors minder voor terug krijgen. En dat terwijl de gemeente er weer warmpjes bij komt te zitten, want de reserves stijgen de komende periode fors.

De VVD blijft het betreuren dat u sport, cultuur en bibliotheken niet als een kerntaak van de gemeente beschouwd. U breekt teveel af ten koste van de gemeenschap. Wel zet u
  daar een forse bijdrage van het stimuleringsfonds tegenover. De wijze van uitvoering en het incidentele karakter hiervan beschouwen wij niet als een goed alternatief, eerder zien wij dit als een doekje voor het bloeden.

Ondanks de sombere verhalen de afgelopen periode is er weer wat licht aan de horizon. De begroting sluit zelfs met een overschot. Prima natuurlijk , maar als je weet dat we de afgelopen jaren de begroting nimmer hebben overschreden en zelfs de laatste tijd met forse toevoegingen aan de algemene reserves zijn uitgekomen, is het in onze ogen niet gerechtvaardigd
  de voordelen die inwoners krijgen af te pakken van de huizenbezitters.

Voorzitter,
De VVD wil complimenten maken aan de wethouder Financiën en zijn ambtelijke staf voor een verdere ontwikkelingen en verduidelijking van het gemeentelijk financieel beleid. Het zit goed in elkaar en wordt ieder jaar steeds beter.
Een begroting is natuurlijk voer voor de cijferfetisjisten onder ons, maar het gaat natuurlijk voor mij als leek om de grote lijnen.

Financieel krijgen we weer wat vet op de botten, zijn de risico’s bekend en afgedekt en kunnen we met een gerust hart het komend jaar in financieel opzicht tegemoet zien.
Ruimte voor nieuw beleid is er in uw ogen echter niet of u heeft het niet. En dat terwijl er per slot van rekening enige ruimte op de begroting is.

Misschien wacht u wel initiatieven van de raad af die dan gehonoreerd kunnen worden vanwege het feit dat er ruimte is. Een keuze maakt u echter niet. Dat vinden wij jammer, zeker gezien uw beleid om de laatste periode van uw coalitieprogramma de verbinding tussen de inwoners aan te gaan halen.

Een tipje van deze sluier had u toch wel op kunnen lichten en ons alvast een doorkijk kunnen schetsen van datgene waar u zoal dan aan denkt? In de meerjarenraming zwijgt u daar ook over.

De VVD wil u wel een suggestie doen: maak al vast gelden vrij voor de Zuidelijke rondweg. Zeker nu
  de omgevingsvergunning door de raad is goedgekeurd.
Tevens blijven wij het betreuren, en we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, dat u de sport niet als een kerntaak van deze gemeente ziet. Wij wachten uw ombuigingsvoorstellen met betrekking tot de sport af.

En wanneer kunnen wij de voorstellen van de zaalsporten tegemoet zien? Kunt u ons ook een perspectief bieden met betrekking tot de gemeentelijke sportaccommodaties?
Is daar met samenwerking en bundeling niet meer synergie te verwachten en kunt u daarbij verbinden naar de inwoners?

Vorig jaar hebben wij al gevraagd om de gewraakte bezuiniging op de speellocaties niet door te voeren. Het amendement om hiervoor 50.000 euro ter beschikking te stellen haalde het niet. Misschien kunt u dit weer eens heroverwegen in uw beleid?

We zullen eind volgend jaar wederom een groot overschot hebben en de reserves verder oppotten. Vraag is of dit beleid dan ook spoort met het ambitieniveau dat het coalitieakkoord uitstraalt. Een vraag die door de coalitie ongetwijfeld met ja zal worden beantwoord. Anders stel je immers als college niet een dergelijke begroting op.

Kom ik terug op mijn eerdere uitspraak : dit is dus PvdA beleid. Nivelleren en potjes maken voor het Sociale domein. Terwijl je van BBC2014 en ook het CDA een iets ander geluid verwacht. Ook zij herkennen zich in deze begroting en zullen hun punten er wel uit halen.

Wat de VVD betreft heeft u goed geluisterd naar onze dekkingsvoorstellen van vorig jaar bij onze alternatieve begroting. Dank daarvoor! Het maakt het lastiger nu weer ons wensenlijstje gedekt te krijgen.
Aan de andere kant: u eindigt met een overschot. Voor wensen vanuit de raad zou daar nu dekking voor moeten zijn.

We beginnen daarom al vast met ons wensenlijstje: geen OZB verhoging boven de norm en dit gat dichten met een korting op tractie van 100.000 euro.

Ga nog eens buurten bij AREA, zoals vorig jaar reeds is aangegeven en middels een motie van BBC 2014 verder is aangescherpt, waarbij wij geïnformeerd zouden worden over de ontwikkelingen, zeker op organisatorisch gebied. Helaas hebben wij niets gehoord, terwijl toch het nodige is gebeurd.

De gemeenteraad van Hoogeveen heeft unaniem een motie van de VVD aangenomen om tot een onderzoek te komen inzake het AREA-beleid. Er waren forse besparingen voor inwoners te behalen. Wat ons betreft mag een dergelijk onderzoek achterweg blijven,
 want uw beleid om alle voordelen van AREA af te wentelen op de huizenbezitters en de OZB dan maar weer te verhogen, zien wij helemaal niet zitten.

De VVD vraagt zich af wat u gaat doen in 2017. In dat jaar zullen gedurende het gehele jaar de verlaagde stortkosten doorwerken en is er wederom een verlaging van de afvalstoffenheffing te verwachten.

Ook de risicoparagraaf kan wat ons betreft gezien worden als een overschot, nu blijkt dat u dit al enige
  jaren inboekt als terugvloeien naar de algemene reserve en dus geen risico heeft. Wat ons betreft kunnen we wel volstaan met iets minder en romen dit af op 750.000 euro.

Toeristenbelasting wordt nog steeds te laag begroot gezien de daadwerkelijke gerealiseerde overnachtingen in de afgelopen jaren. Deze kan wat ons betreft nog met 75.000 euro worden opgehoogd. Reden voor ons om destijds tegen de verhoging van de toeristenbelasting te zijn. Deze verhoging is niet noodzakelijk en de sector dient te worden ontzien. Het levert immers veel werkgelegenheid op en dient in onze ogen juist gestimuleerd te worden. Tevens blijft u korten op Toreco, wat ons betreft is dat het paard achter de wagen spannen.

De bibliotheek vraagt om een structurele bijdrage van 100.000 euro per jaar. Met deze extra ton, kan de bibliotheek naast een large bibliotheek in Coevorden, bibliotheek op school (dBos) in alle basisscholen en een volwassenpunt in Dalen, ook een medium bibliotheek in Sleen en volwassenpunten in Aalden, Oosterhesselen en Schoonoord realiseren. Mede gezien het goed doordachte plan van de bibliotheek, dat op innovatieve wijze invulling geeft aan haar rol, vindt de VVD een jaarlijkse bijdrage van 550.000 euro zeer gerechtvaardigd.
  Te meer dat hiermee ook 5 kernen blijvend gebruik kunnen maken van deze belangrijke voorziening. Iets wat BBC2014 ook zou moeten aanspreken. De VVD wil daarvoor gelden ter beschikking stellen vanuit het begrote overschot op de meerjarenraming.

De Ozb gaat met 9 % omhoog. Dit ruikt naar diefstal en daar doen wij niet aan mee.
De dekking hiervoor moet voor 425 .000 euro gevonden worden in een verlaging van de tractie (100.000 euro), verlaging van de risicoparagraaf (250.000 euro) en de meeropbrengsten van de toeristenbelasting (75.000 euro). Indien dit onvoldoende is,  kan de rest gehaald worden uit het overschot op de begroting.

Uw beleidscriterium dat de lastendruk gelijk blijft vinden wij een vreemde.
De afvalstoffenheffing en de rioolrechten zijn kostendekkend en de OZB is een algemene belasting van de gemeente. De VVD ziet hierin geen enkele correlatie. Dit is dus inkomenspolitiek door een gemeente. Iets waar wij niet voor kunnen zijn.

Ook het museum en de Hofpoort zijn door uw bezuinigen getroffen en worden het komend jaar nog verder gekort. Wij vinden dat deze instellingen dermate van waarde zijn en bewezen een aanvulling voor de gemeenschap te zijn, dat de voorgenomen korting van 15.000 euro niet moet worden doorgevoerd. Dekking kan worden gevonden in het feit dat er 20.000 euro niet wordt uitgegeven aan ondersteuning van het stimuleringsfonds. Reden is dat dit zoals wordt aangegeven vanuit de bestaande ambtelijke organisatie gedaan kan worden. Indien u dit dekkingsmiddel onvoldoende vind, dan zoeken wij dekking vanuit de verhoging van de opbrengsten uit de toeristenbelasting.

De VVD blijft
van mening dat het sociaal domein gebaat is bij een integrale aanpak vanuit de visie van het gebiedsgericht werken. In deze begroting missen wij de vertaalslag die zeker na 2017, wat ons betreft gemaakt kan worden om gebiedsgericht werken in de begroting te verwerken.

Wij wachten de verdere integratie van het sociaal domein met een positief gevoel af en willen de verantwoordelijk wethouder dan ook een compliment maken met de wijze waarop de gemeente tot dusverre hiermee omgaat. Aangezien u collegiaal bestuurt straalt dit natuurlijk ook af op de rest.

Voorzitter, samenvattend wil ik stellen dat mijn fractie met genoegen kennis heeft genomen van deze begroting een woord van dank aan de wethouder en zijn ambtelijke staf voor de goede wijze waarop zij, ook alle technische vragen hebben beantwoord.

Om toch onze wensen duidelijk te maken zullen wij een drietal moties indienen.
Indien de motie met betrekking van de verhoging OZB het niet haalt, zullen wij gezien het principiële karakter van deze verhoging tegen deze begroting moeten stemmen.
Wij doen dat met pijn in het hart omdat u zeker op financieel gebied goed bezig bent.

Laurent Zeegers
Fractievoorzitter VVD Coevorden