VVD stemt niet in met begroting waterschap Vechtstromen

Geen investeringen, schuldenlast moet verder omlaag

De VVD verwerpt de meerjarenbegroting van het waterschap Vechtstromen. De liberalen zijn van mening dat de structurele financiële meevaller van €4 miljoen volledig moet worden gebruikt om de torenhoge schulden te verminderen. De VVD dient woensdag tijdens de algemene beschouwingen een motie in tegen het voorstel.


De coalitie van het waterschap wil slechts de helft van de meevaller inzetten om de schuldpositie te verbeteren. De overige twee miljoen wil zij jaarlijks investeren. Volgens de VVD gaat het Dagelijks Bestuur hiermee volledig voorbij aan de gestelde voorwaarden in het bestuursakkoord om tot extra investeringsruimte te komen. Daarbij is de partij van mening dat er geen dringende investeringen noodzakelijk zijn.

Hoge schuldenlast

Vechtstromen heeft één van de grootste schuldposities van alle waterschappen in ons land. Het bedrag loopt volgens de laatste financiële stresstest in 2020 op tot €480 miljoen. De VVD draagt het Dagelijks Bestuur van het waterschap op om de rentemeevaller van 4 miljoen euro per jaar volledig in te zetten voor verlaging van de schuldenpositie en de begroting 2015 en programmabegroting 2016-2019 hier op aan te passen. Verder moeten ze zich volgens voorman Marcel Kummel houden aan de in het bestuursakkoord gemaakte afspraken.